Rekonstrukce tělocvičny

V listopadu 2013 byla úspěšně ukončena velkorysá a nákladná revitalizace Sokolovny.

Co tomu předcházelo? Nejdříve mi dovolte krátký vhled do nedávné historie. Po zásadní obměně vedení výboru Tělocvičné jednoty Sokol Metylovice v roce 2008 bylo jedním z hlavních úkolů výboru TJ řešení skoro havarijního stavu budovy Sokolovny. Ta vypadala navenek slušně, ale kdo byl blíže obeznámen s celkovým stavem, věděl, že se jedná o dost velký problém. Elán něco s tím udělat a napravit situaci, byl podpořen úspěšným zvládnutím opravy pádu stropu do hlediště kinosálu. Podhled se podařilo v rekordně rychlém čase opravit a navíc celý kinosál výrazně vylepšit.

Bylo jasné, že bez cizí pomocí čí spolupráce to vzhledem k finanční náročnosti nepůjde. Pomoc se hledala u nejbližších. Po delším vyjednávání se zastupitelstvem obce Metylovice se podařilo shodnout na prioritách ve věci Sokolovny. Ta jako jediný vhodný zastřešený prostor v Metylovicích, slouží k pořádání sportovní, kulturních a společenských akcí. Využívají ji, jak aktivní sportovci, tak členové různých spolků a klubů, ale i ostatní občané naši vesnice. Stále zůstává cvičištěm pro naší základní školu. Tento společný pohled na věc vedl v květnu 2010 k uzavření Dlouhodobé nájemní smlouvy mezi TJ Sokol a Obcí Metylovice. Ta kromě financování provozu řešila pro obě strany i možnost, ucházet se o dotace ze státního rozpočtu nebo z Evropské unie.

Naprosto zásadním předpokladem bylo celou záležitost předjednat s Obcí Metylovice. Ta v usnesení Zastupitelstva obce přislíbila celou případnou rekonstrukci financovat. Po ukončení rekonstrukce ji budou náklady MŽP zpět profinancovány do výše schválené dotace. Z nájemného byla průběžně zafinancována projektová dokumentace, energetický audit, odměna pro dotační konzultanty a další profese potřebné k podání žádosti o dotaci.

Šlo o výměnu stávajících litinových kotlů na koks a uhlí včetně rozvodů za plynové kotle, výměnu všech oken a venkovních dveří a zateplení celého pláště budovy. Výměna tuhých paliv za vytápění plynem u tak velké budovy, je velmi dobrá zpráva pro občany obce. Jde o výrazné snížení ekologické zátěže a tím i pomoc v řešení mnohdy kritické situace při znečištění ovzduší lokálními topeništi v zimních měsících. Velmi významné je i plánované výrazné snížení nákladů na vytápění, až o neuvěřitelných 66%. Pochopitelně by již nebylo nutno zaměstnávat placeného topiče, vše by stačilo elegantně a promyšleně nastavit na řídicí jednotce.

Byla vypracována projektová dokumentace pro zhotovitele stavby. Tu nám vypracoval ing. Petr Bezecný. Nutný energetický audit, který byl klíčový pro potencionální získání dotace zpracovala Ing. Marie Kubešová z Nového Jičína. Rozpočet zdarma zpracoval Ing. Lumír Hajdušek z Metylovic. Ten se pohyboval ve výší 6 085 000 Kč. Ze dvou možností profinancování jsme se si zvolili formát „de minimis“, který nám dával šanci dostat zpět částku ve výší 200 000 Euro, v tehdejším kursu odpovídající částce cca 4 800 000 Kč bez DPH.

Naše spoluúčast činí 10% z uznatelných nákladů.

V prosinci roku 2011 podal TJ Sokol žádost na dotaci 24. výzvy Ministerstva životního prostředí z Prioritní osy 2, oblast podpory 2.1. Zlepšení kvality ovzduší, konkrétně na „Zateplení a výměna zdroje tepla za nízkoemisní zdroj a v objektu TJ Sokol Metylovice“.

Zcela vynechám administrativně byrokratickou složitost vyřizování žádostí. Pro vyřizovatele čas a nervy, pro čtenáře nuda.

To jestli jsme uspěli, či ne, bylo jasno až o deset měsíců později, neboť díky podvodům a korupcí byly Evropskou unií některé dotační programy v České republice, až do napravení systému, dočasně pozastaveny.

Koncem září 2012 nám byl grant předběžně potvrzen Státním fondem životního prostředí. Vzhledem k tomu, že běžný občan, který nepracuje v oblasti dotací, vlastně nemá žádnou šanci tuto problematiku časově, odborně a softwarově zvládnout, zvolili jsme cestu zaplacení odborníků v této profesi.

Byl najat dotační konzultant Bc. David Hyšpler z Metylovic, se zaměřením na zpracování žádosti o dotaci, průběžné poradenské činnosti a následný monitoring.

Dalším spolupracujícím odborníkem byl Ing. Miroslav Jílek z Olomouce. Ten měl na starost veřejnou soutěž zhotovitele stavby. Tedy dle platné legislativy, která se neustále mění, nezpochybnitelně vybrat ve výběrovém řízení vítěze; firmu, která nám budovu Sokolovny zrekonstruuje. Zde se ukázalo jako správné rozhodnutí vybrat na takto specifickou činnost experta, neboť původně nejlepší a nejlevnější nabídky nesplňovaly přísně zadané parametry zadavatele. Nakonec se po složitější konzultaci s Státním fondem životního prostředí, vítězem soutěže z původně třetího místa, stala stavební firma Beston s.r.o. z Frýdku Místku. To se nakonec ukázalo jako opravdová výhra, neboť spolupráce s vedením této společnosti byla vstřícná, bezproblémová. Zasloužili se o to pánové jednatelé, inženýři Stonawski, Holeksa a Foltýn.

Pro doplnění, při výběrovém řízení na zhotovitele stavby se snížily celkové náklady ještě o více než 300 000 Kč.

První nezbytnou operace byla demontáž zařízení Sokolovny. Zde hráli hlavní roli pracovníci Obecního úřadu. Ti sice jen „bourali“ a vyklízeli, ale patří jim veliké poděkování.

Stavět se začalo začátkem července s dvouměsíčním zpožděním. Lhůty pro odpovědi na dotazy, upřesnění, vyjasnění, aktualizace atd. jsou totiž ze strany státních orgánů bez limitů.

Nikdo z nás se nechtěl dostat do budoucích problémů, spojených s případnými finančními korekcemi dotace.

Od samotného počátku výstavby se každý pátek ráno konaly Kontrolní dny, kdy se kontroloval průběžný stav stavby a řešily případné nejasnosti. Velkým pomocníkem nám zde byl p. Richard Šnajder z Chlebovic, který poctivě a nekompromisně z pozice stavebního dozoru, zastupoval naše zájmy a dbal, aby se stavělo šetrně, účelně a v souladu s projektem.

Navíc vykonával funkci bezpečnostního technika.

Autorský dozor prováděl zkušený projektant Ing. Petr Bezecný, jehož praktické rady měly svou váhu.

Byly provedeny přípravné práce, postaveno lešení. Vybourala se stará okna, proběhla jejich likvidace a odvoz na skládku. Zazdily se částí stavebních otvorů (zmenšení počtu oken v průčelí budovy o cca 40 % ). Následovala výměna oken plastovými pětikomorovými s izolačním dvojsklem.

Luxfery ve schodišti byly nahrazeny plastovými okny.

Všechny stávající vstupní dveře byly nahrazeny plastovými nebo hliníkovými s přerušovaným tepelným mostem.

Současně byla odkopána zemina okolo podzemního suterénního zdiva, a toto bylo na zadní straně sanováno a přizděno. Celá budova byla odvodněna a je chráněna hydroizolací. Odvodnění byla věnována opravdu velká pozornost, neboť spodní voda vždy dělala problémy již od samotného zakoupení budovy v roce 1923. Snad budeme první, kdo si s tím poradí.

Na tomto místě je třeba poděkovat naším hasičům, kteří nám vypomohli při tlakovém pročištění stávající kanalizace a zjištění, kde vlastně pod zemí vede.

Zateplení původní ploché střechy bylo vyřešeno krytinou s tepelnou PUR izolací s pevnou pochůznou fólií. Bylo zatepleno zhruba 650 m2 střechy, provedeny klempířské práce a zabudovány nové okapy a svody.

Obvodové zdivo bylo zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s polystyrénem tloušťky 160 mm. Tato zateplení vycházejí z doporučení Energetického auditu.

Stávající kotelna s litinovými kotly na tuhá paliva (především uhlí) byla zrušena. Ze staré kotelny byla vybudována zásadními stavebními úpravami plynová kotelna nová o výkonu do 100 kW. Do kotelny byly vybourány nové dveře od bočního vchodu. Je umístěná v prostoru u komína na podestě původní kotelny. Kotelna je vybavená dvěma plynovými, vysoce výkonnými, nástěnnými kondenzačními kotli Buderus zapojenými do kaskády.

Po provedených úpravách ve stavební konstrukci budovy se mají snížit tepelné ztráty objektu ze 160 kW na 54 kW. Celý objekt je nyní vytápěn teplovodním vytápěním s deskovými otopnými tělesy. Moderní řídící počítačová jednotka ovládá na sobě nezávislých 6 větví. Provoz kotelny bude omezován provozem jednotlivých zón, které nebudou vytápěny ve stejnou dobu. Veškeré potrubí je v mědi a je řádně zaizolováno.

Součásti kotelny bude i zásobníkový ohřívač vody o objemu 700 litrů, který bude sloužit pro zásobování umýváren a sociálního zařízení v šatnách.

V době vyššího slunečního svitu (duben – září) nebude vůbec nutno topit plynem, k ohřevu vody bude postačovat panel solárního vytápění, umístěný na fasádě budovy.

Souběžné s hlavní dotaci probíhal i další grant. O ten prostřednictvím Místní akční skupiny Pobeskydí požádala Obec Metylovice pod názvem: „Generální oprava osvětlení, podlahy a obkladů stěn v tělocvičně TJ Sokol Metylovice“ Byl financován z „Programu rozvoje venkova ČR“.

V tělocvičně byla zcela vyměněna elektroinstalace a demontováno stávající zářivkové osvětlení. To bylo nahrazeno energeticky velmi šetrnými 18 kusy nových výbojkových svítidel s asymetrickým reflektory. Osvětlení máme pro všechny sporty výborné.

Dále byla vyměněna otopná tělesa s řízenou regulací, vyřešena rychlá výměna vzduchu.

Staré hliníkové rámy oken nahrazeny novými plastovými okny, splňujícími náročné tepelně izolační a zvukové parametry. Vše zakryto pružnou sítí proti poškození a rozbití skla..

V tělocvičně byly odstraněny naprosto nevyhovující, přesušené, dřevěné parkety a nahrazeny špičkovou odpruženou čtyřvrstvou podlahou z parketových vlysů, krytých ochranným nátěrem. Tento povrch je zdravotně velice šetrný vůči sportovcům.

Po celém obvodu tělocvičny bylo do výšky dvou metrů zhotoveno obložení ze smrkových palubek tloušťky 19 mm. Všechny tyto práce prováděla firma Global Sport Čupa.

Pochopitelně byly upraveny stěny a vymalováno. Na tělocvičnu radost pohledět.

Jedinou nepříjemnou kaňkou v tělocvičně je, že došlo ke zhoršení akustické kvality prostoru (dlouhý dozvuk). Tato nepříjemnost se v současnosti řeší za přítomnosti odborníků v tomto oboru a hledá se optimální řešení.

Podobnými úpravami prošla i přilehlá nářaďovna. Vyměněná okna, obložení i počítačem řízena otopná tělesa. Přidány ventilátory. Rovněž zde, došlo k výměně osvětlení. Nyní je tam 8 kusů nových zářivkových svítidel. Prostor byl zkvalitněn přidanou hodnotou. (novým dřezem pro pořádání zábav a společenských akcí, skřínkami pro potřeby sportovních oddílů). Ve finále byla na fasádě provedena tenkovrstvá tříbarevná probarvená omítka. Grafickou úpravu a odstíny navrhl jednatel TJ Sokol Ing. arch. Aleš Bílek. Na čelní stranu fasády byl namalován nápis Sokolovna s logem Sokola a barevný znak obce Metylovice. Nově je na budově upraven sokl.

Okolo celé budovy je okapový chodník z masivní dlažby. Důraz jsme kladli i na terénní úpravy.

Hned zkraje jara 2014, budou odstraněny poslední drobné nedodělky a závady z převzetí stavby. Ty byly do dohodě přesunuty na dobu, až budou pro tyto účely vhodnější klimatické podmínky.

 

Obecně jsme dostali jsme ekologickou dotaci na teplo. Ta proplácí jen schválené věci spojené se souvisejícím projektem.

Vše nad rámec tohoto projektu jsou neuznatelné náklady. Po dohodě s Obcí Metylovice byla provedena v kinosále vzduchotechnika s regulací, rovněž tak i v restauraci v 1. patře, kterou obec dlouhodobě pronajímá. Staré nefunkční hromosvody byly po předchozí demontáži nahrazeny novými. Svody jsou vedeny ve fasádě.

U bočního hlavního vchodu do budovy (vchod do restaurace) bylo vybudováno nové kvalitní vstupní schodiště, staré vydrolené již bylo zdraví nebezpečné.

Na náklady TJ Sokol byl vybudován na čelní straně budovy vedlejší vchod s přístřeškem do suterénu Sokolovny. Ten skrývá velký budoucí potenciál pro využití suterénních prostor.

Nově byly nainstalovány rozvody vody v suterénu, vyměněny všechny splachovače na záchodech . Šatny a sociální zařízení bylo stavebnímu úpravami, vymalováním a nátěry dáno do důstojného stavu.

Využilo se stavebního ruchu a opravilo se jeviště. Vyspravila se omítka, vymalovalo se, opravily táhla a pojezdy závěsů a opon. Byla nahrazena stará elektroinstalace. Tady třeba poděkovat p. Miloši Žídkovi, který vše kvalitně a cenově přijatelně provedl. Poté byl prostor zbaven nečistot.

Po mnoha desítkách let byly vyčištěny všechny textilie z jeviště. Celkem 196 kilogramů látky. Jednalo se většinou o bavlněné tkaniny s vysokou gramáži, takže i když byly prány na 30° C, už jen namočením došlo ke sražení opon a závěsů. Museli jsme pak vynaložit další prostředky, abychom věc napravili. Dnes už by skoro nikdo nepoznal, že jsme měli nějaký „černý den“.

Byly vybroušeny a nalakovány parkety před jevištěm. Výbor TJ zorganizoval 3 bezplatné brigády pro členy Sokola, s úklidem pomohly i ženy ze Sportovního klubu. Všem za to patří velký dík.

Vylepšení doznal i vstupní prostor před kinosálem. Zdobí jej nové obložení.

Při stavebních pracích bylo nutno načas sundat i bronzovou pamětní desku velkého Sokola Miloše Čupy. Ta byla v odborné firmě vyčištěna a v horkovzdušném tunelu, naimpregnována speciální bezbarvou vrstvou proti klimatickým jevům. Zde patří poděkování členům oddílu badmintonu při TJ, kteří vše bezplatně zajistili. Deska byla znovu nainstalována místostarostou TJ Jiří Liberdou, a zajištěna proti zcizení. Na jaře bude znovu pod deskou osazena i okrasná zeleň.

Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že se přestavba povedla.

Výboru Tělocvičné jednoty Sokol v Metylovicích za víceletou práci okolo dotace a těm členům TJ, kteří se zúčastnili brigád.

Zvláštní poděkování patří starostovi Ing. Lukáši Halatovi a místostarostovi obce Ing. Radomíru Kulhánkovi. Ten se velice poctivě a zodpovědně, podílel přímo na staveništi na každodenním operativním řešení problémů.

Dále bych chtěl poděkovat zastupitelům obce, bez jejichž pomoci by dotací nešlo získat. Velkou pochvalu zaslouží i pracovníci Obecního úřadu.

Ostatně spolupráce mezi TJ Sokol a zástupci obce Metylovice byla v průběhu rekonstrukce příkladná.

Pochopitelně uznání a respekt si zaslouží i firmy a jednotlivci, kteří výstavbu realizovali, čí jinak se na ní podíleli. Bez těch bezejmenných přidavačů, zedníků, elektrikářů, instalatérů, pokrývačů a všech dalších řemeslníků, by dílo nevzniklo.

Taky nutno s povděkem kvitovat, že se nikomu nic zlého nestalo, všichni zůstali živí a zdraví.

Vzhledem k tomu, že na uvedení Sokolovny do současného stavu bylo v poslední době vynaloženo nemalé úsilí, je zájmem Tělocvičné jednoty a Obecního úřadu, udržet majetek v řádném stavu, aby mohl sloužit všem sportovcům, spolkům a občanům Metylovic co nejdéle. V závěru roku 2013 byla Dlouhodobá smlouva o pronájmu Sokolovny mezi TJ Sokol a Obecním úřadem prodloužena na dalších 20 let s účinnosti od 1.1.2015.

Celková hodnota díla revitalizace činí přes 7,5 milionů korun.

Zdaleka ne vše, se povedlo při této akci vybudovat a dotáhnout do konce. Vize a plány jak Sokolovnu nadále vylepšovat máme. Brzdou jsou, jak jinak – peníze. Nesmíme však být přehnaně ambiciózní a chtiví. Musíme mít trpělivost a čekat na svou šanci. Nějaká se v budoucnu jistě objeví.

A stejně. Sokolovna je místo pro sport, emoce z vítězství, poučení z porážek, seberealizaci, setkávání se, zábavu, kulturu, spolkovou činnost a plno jiných věcí. A kvalita těchto prožitků jistě nemá s penězi nic společného.

Dovolím si tvrdit, že nyní je Sokolovna v nejlepší formě od svého postavení, zhruba před 100 lety. Mějme dobrou formu i my.

Sokolovna 1923

Sokolovna 1923

Sokolovna 2013

Sokolovna 2013

 


Kontakt
TJ Sokol Metylovice
Adresa: Metylovice 111, PSČ: 739 49
E-mail: sokol.metylovice@gmail.com
IČO: 683 34 630
Odpovědná osoba: Pavel Navrátil, starosta TJ Sokol Metylovice
Spojte se s námi
TOPlist