Historie TJ Sokol v datech

Vybrané zápisy z I. Pamětní knihy Sokola
autoři: Josef Müller, Bohumil Čupa, Štěpánka Bílková

1912

 • 24.11. Založení  Tělocvičné jednoty v Obecním hostinci.
 • Prvním starostou jednoty je Josef Svoboda

1913

 • První valná hromada
 • Zřízena místnost pro cvičení  v Obecním  hostinci
 • Zakoupena hrazda a bradla
 • Otevření čítárny Obecním hostinci
 • V Obecním hostinci odehrán první divadelní kus “Na rodné hroudě“ od J.E.Karasa

15.03.1915 –  14.04.1918

 • Přerušená činnost díky válečným událostem

1918

 • 15.4.1918 – obnovena činnost – založení zábavného odboru
 • 28.07.1918   pořádání Hudební akademie

1919

 • První šibřinky, ráz „Mezi Valachy“
 • Vytvořen stavební fond na postavení sokolovny (Foto 1)

1920

 • První účast na sletu – Michálkovice
 • Účast 10 členů a členek TJ na VII. Všesokolském sletu v Praze

1921

 • Založen vzdělávací sbor
 • První veřejné cvičení na zapůjčené louce – hřiště za školou

1922

 • Ustanoveno Stavební družstvo na výstavbu sokolovny (Více v článku ZAČÁTKY SOKOLA V METYLOVICÍCH 1912 – 1922)
 • Odehráno divadelní představení v přírodě – Maryša (Foto 2)

1923

 • Zakoupena továrna „Antonia“ – nynější sokolovna
 • 01.07.1923 otevření sokolovny po rekonstrukci továrny na kůže (Více v článku POD VLASTNÍM KROVEM)

 1924

 • Počet členů – 60 mužů a 25 žen

1925

 • Výstava hospodářských strojů, výrobků a prací členů, práce řemeslné, fotografií, sbírek apod.
 • Lucifer – první divadelní kus se zpěvy a orchestrem

1926

 • Národní divadlo v Olomouci hrálo v Metylovicích divadlo
 • Pronájem sokolovny Českobratrské církvi, která v ní měla bohoslužbu
 • První vyškolený cvičitel
 • Účast členů na VIII všesokolském sletu v Praze
 • Zahajuje provoz biografu – výstavba kabiny, první promítání 8.1.1927, hráno přes 30 představení
 • Odstěhoval se a z jednoty odešel Kuneš Odstrčil, velký sokolský iniciátor (foto 3)

1927

 • Přednáškové večery o společenské výchově
 • Sehráno 8 divadelních představení, 3 loutková divadla, 1 akademie,
 • Vysloveno 128 proslovů, 3 přednášky, 1 taneční zábava, Šibřinky (Foto 4)

1928

 • 28.10. slavnost k 10. výročí vzniku Československé republiky
 • TJ žaluje známou americkou producentskou firmu United Artist za pozdní dodání kopie filmu „Za svitu luny“
 • V biografu odehráno 49 představení  (foto 5)

1929

 • Za
 • ložen lyžařský odbor, 1. závod vyhrál Jindřich Liberda
 • Valná hromada zamítá návrh postavit koupaliště na cvičišti za školou
 • Divadelní představení přerušuje požár domku na „Vrchovině“  (foto 6 a 7)

1930

 • Šibřinky pod rázem „Kdo chce, jak chce“, konány v neděli
 • Veřejné cvičení před sokolovnou
 • Velká oslava za účasti  všech složek v obci k 80. narozeninám T.G. Masaryka
 • Zájezd členů TJ do Frýdku při příležitosti návštěvy prezidenta republiky
 • Velký pokles členské základny – stěhování se za prací do Ameriky
 • Narůstají velké finanční problémy jednoty. Dluh se navyšuje.  (Foto 8)

1931

 • Založen odbor odbíjené, družstvo sehrává své první zápasy (foto 9)

1932

 • Velký úspěch představení Radúz a Mahulena, hraného již za elektrického osvětlení
 • Pořádán Maškarní ples – pro panující finanční krizi upuštěno od všech atrakcí
 • Bohumil Čupa na 30. místě na sletových závodech ČOS v Praze mezi 1677 závodníky
 • Velký úspěch družstva odbíjené, stává se mistrem Slezska a přeborníkem župy Moravskoslezské (foto 10)

1933

 • Byl ustaven odbor stolního tenisu
 • Pokračuji skvělé úspěchy v odbíjené , znovu  mistrem Slezska
 • Nacvičena a odehrána následující divadelní představení: „Závěť“, „Druhé mládí“, „Handlíř Binar“, „Zelené království“ – ochotníky z Paskova a „Srdce na uzdě“  (foto 11 a 12)

1934

 • Úspěchy lyžařů; 1. místo na Pustevnách v závodě hlídek;  2. a 3. místo ve slalomu
 • Družstvo odbíjené jde od vítězství k vítězství, opět mistrem Slezska
 • Dobře funguje lehkoatletické družstvo, dobrá umístění v soutěžích
 • Založení loutkářského odboru
 • Založen pěvecký sbor
 • Finanční situace jednoty stále tíživější, dluží se 74 000 Kč na směnečném dluhu a  125 000 Kč na hypotekárním dluhu (foto 13 a 13A)

1935

 • Družstvo odbíjené oslabeno odchodem hráčů na vojnu
 • Vyřešena hrozivá finanční situace jednoty. Dary a půjčkami odvracena exekuce Sokolovny. (Více v článku FINAČNÍ KRIZE JEDNOTY – 1935)
 • Den poté náhle umírá ve věku 47 let starosta jednoty Josef Müller- iniciátor všeho sokolského dění . (Foto 15 a 16) (Více v článku ŽALUJME A PLAČME)

1936

 • Jako každoročně konáno veřejné cvičení před Sokolovnou
 • Účast 9 členů a členek na sletu v Košicích na Slovensku.
 • Opět výborné výsledky v odbíjené, 3 místo v mistrovství Moravskoslezské župy
 • Nacvičeno a odehráno 6 různých divadelních představení a 6 loutkových her pro děti
 • Místo Šibřinek konán Maškarní ples. Změna se moc nepovedla.
 • Velká pozornost je kladena na brannou výchovu, konané praktická cvičení.
 • Celkem má jednota 46 mužů, 3 vojíny a 16 žen
 • Pokladní se stává Lidmila Müllerová, učitelka, vdova po Josefu Müllerovi  (foto 17 a 17A)

1937

 • Šibřinky konány ve všech místnostech Sokolovny
 • Činnost ovlivnila nezaměstnanost
 • Politická situace ve vztahu k Německu se zhoršila, v branné výchově se připravuje členstvo na ochranu republiky a případnou válku
 • 14. září – úmrtí bratra prezidenta  Osvoboditele T.G. Masaryka, v Sokolovně velká tryzna
 • Rozvoj pěveckého kroužku
 • Provedeno zušlechtění Sokolovny, a terénní úpravy před ní
 • Celkový dluh činí vůči župě 60 114 Kč a Místecké spořitelně 49 400 Kč. (Foto 18 a 19)

1938

 • Těžká mezinárodní situace (připojení Rakouska k Německu, Mnichovská zrada) motivují členstvo k boji za samostatnost republiky po odtržení Sudet.
 • Konal se X. Všesokolský slet v Praze, za účasti našich členů a členek. Slet byl velkou manifestaci mravní síly sokolstva
 • Sportovní aktivita klesá, běžná činnost pokračuje. Počet členů – 92
 • V kině se začaly promítat filmy se zvukem (FOTO 20,21 a 22)

1939

 • Šibřinky „Letem světem“ se vydařily.
 • Sportovní výsledky jen průměrné, oživl odbor stolního tenisu
 • Velký důraz kladen na posílení vlastenectví
 • 15. března 1939 – vpád hitlerovských vojsk do ČSR, zřízení Protektorátu Böhmen und Mähren
 • Okresní úřad nařizuje jednotě okamžitě odevzdat zbraně
 • Zákaz nošení sokolských stejnokrojů
 • Zákaz konání veřejných sokolských cvičení
 • Osoby židovského původu nesmí být členy jednoty
 • Vedoucí kina musí mít osvědčení o árijském původu
 • Sokolovna a tělocvična zabrány v září německým vojskem. Před Sokolovnou seřadiště říšského vojska.
 • Župa a členové, kteří si v r. 1935 upsali podíly, žádají zaknihovat své pohledávky. Byl dán návrh odprodat hřiště za školou a z prodeje část členům vyplatit. To se již neuskutečnilo.
 • Sokolská restaurace úspěšně funguje v sokolské režii. (Foto 23 a 24)

 1940

 • Šibřinky s rázem „Na našem Slovácku a vzpomínky na Prahu“
 • Tělocvičná činnost neustává, vítězné utkání s Palkovicemi v gymnastice.
 • Cyklistický závod na 50 km do Krmelína a zpět. Probíhá činnost v odboru lyžařském, rovněž tak i v odbíjené a stolním tenisu.
 • Loutkové divadlo hraje 3 kusy pro děti.
 • Divadlo hraje 3 představení.
 • V Sokolovně hostuje Národní divadlo Moravskoslezské z Ostravy s kusem „Noc na Karlštejně“
 • První perzekuce gestapa – zatčen režisér br. Vašek pro zatajení zbraní v Sokolovně.  Byly to ruské pušky z 1. svět.  války a sloužily jako rekvizity. Další Sokoli u výslechu. Podpora rodině br. Vaška formou darů a finanční sbírky. Br. Vašek po čtyřech měsících propuštěn.
 • Vydána ročenka Sokol Metylovice 1940.
 • Hospodaření hmotné bylo pod vedením br. Oplera hodnoceno jako vzorné. (FOTO 25 a 26)

1941

 • „Kožane město“ reportáž o výrobě bičů se zpěvy, kterou vypracovali bří Metoděj Bílek a Miloš Čupa. Byla vysílána 25. ledna rozhlasem z Moravské Ostravy do všech stanic. Účinkovali v ní členové divadelního a pěveckého kroužku Sokola Metylovice. Nahrávka se nedochovala, zničená při bombardování Ostravy.
 • Kulturní a tělovýchovná činnost uspokojující.
 • 12. dubna 1941  – zatčení Miloše Čupy gestapem při cvičení v Sokolovně
 • Zabavení sokolského majetku a zastavena činnost sokolská
 • 8.říjen 1941 – gestapo získalo písemný doklad o spolupráci Jugoslavského  sokola a České obce sokolské. Jasný signál o sokolském odboji vůči okupantům. Zatýkání sokolských funkcionářů v celém Protektorátu.
 • Zatčení části vedení Sokola v Metylovicích (M.Bílek, Š.Bílková, J.C.Bílek.) a Blažej Onderka.
 • Bratr Onderka umírá v Osvětimi.
 • Úplné ochromení činnosti jednoty – zákaz činnosti (foto 27)

1942

 • Zatčen bratr Karel Čupa
 • 10. prosince ve Wroclawi sťat gilotinou bratr Bohumil Čupa (Více ve článku MILOŠ ČUPA – ŽIVOT A SMRT HRDINY)

1943

 • Zatčen bratr Jan Němec za poskytování pomoci uprchlíkům.
 • Zatčen bratr Vítězslav Bílek, toho času učitel v Bučovicích.
 • Gestapo zatklo za vyhýbaní se nuceným pracím br. Františka Pustku, ten byl poté umučen v Osvětimi.

1944

 • Br. Vítězslav Bílek ve Wroclawi popraven za odbojovou činnost. Ani navzdory ukrutnému týrání a mučení nikoho neprozradil.

1945

 • Kino v průběhu války promítalo, ale pod německou společnosti Vermögeusamt.
 • V posledních dnech války na Myslíku v kamenolomu popraven br. Alois Pustka pro domnělou partyzánskou činnost.
 • V dubnu zatčen  br. Vladimír Bílek pro přechovávání zbraní. Zastřelen ránou do týlu v polském Těšíně. (Více ve článku SOKOLSKÝ ODBOJ ZA OKUPACE)
 • Srpen  – manifestační sraz Sokolů před Sokolovnou.
 • Po osvobození probíhaly neúspěšné pokusy o sjednocení Sokola, Orla, DTJ a FDTJ v jednotnou tělocvičnou organizaci.

1946

 • Od 1. ledna opět obnovena samostatná sokolská činnost v jednotě.
 • Šibřinky konané pod názvem „Bratrství Slovanů“
 • Na budově Sokolovny díky nesplaceným splátkám za okupace narostl dluh již na 141 000 Kč.
 • Jan Bílek (od Antonie) realizoval po měnové reformě v listopadu obratně svůj nápad a ve spolupráci s 36 členy jednoty pomoci starých peněz na již bezcenných účtech členů nechal zaplatit staré  dluhy jednoty (staré dluhy šlo platit jen starými penězi z účtů) Takto se shromáždilo 99 500 Kč.
 • Po válce je tělocvičné nářadí v zuboženém stavu, Zařízení jeviště a garderoby úplně rozkradeno a zničeno. Sokolovna je neudržováním velmi sešlá, místy do ní zatéká, je třeba vyměnit některá okna i dveře. Do sálu je třeba pořídit novou podlahu. Musí se postavit nové záchody.
 • Valná hromada vzpomenula padlých hrdinů a vyslechla zprávu o činnosti os r. 1941 do konce r. 1945. Zvolila nové vedení v čele se staronovým starostou Metodějem Bílkem.
 • Členské příspěvky za dobu války se zpětně vybíraly podle majetkových poměrů členů, bohatší platili za sociálně slabší.
 • Stav členstva 69 mužů, 25 žen. Z tohoto počtu se 15 mužů a 10 žen odstěhovalo do pohraničí.
 • Uspořádán 1. ročník Memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka. Za účasti 12 družstev vyhrála Karlova huť z Frýdku, TJ Sokol I. skončil na 5. místě, TJ Sokol II. na posledním místě.

Veřejného cvičení v srpnu se zúčastnilo 150 cvičenců v krojích a cvičebních úborech. (Foto 28)

Vybrané zápisy z II. Pamětní knihy Sokola – autor Jan Bílek (od Antonie) 

Zpětně ji asi  od roku 1979 sepsal Jan Bílek. Začal rokem 1947, pokračoval do roku 1982. Od té doby další zápis nebyl učiněn…

1947

 • Členská základna 62 mužů a 40 žen.
 • Konáno veřejné cvičení.
 • Na Valné hromadě o přístavbě nebo přestavbě Sokolovny.
 • Zemřel čestný starosta Jan Cyril Bílek.
 • Bylo sehráno divadlo „Řeka zpívá“ a „ Štěstí do domu“ a dvě loutkové hry.
 • Pro Všesokolský slet byly vybrány potravinové lístky.
 • Vyšlo 6 čísel metylovského časopisu „Sokolské ozvěny“, který vydávali Bož. Bílek a Jenda Bílek. (Foto 29, 30 a 31)

1948

 • Konány šibřinky. Ráz: „Za jednu noc kolem světa“
 • Byl vytvořen Akční výbor složený ze zástupců Sokola, Orla a Dělnické tělovýchovné jednoty za účelem sloučení do jedné tělovýchovné jednoty. Sloučení provedeno 10.5. Někteří členové DTJ přešli do TJ Sokol. Orel nemohl být sloučen, neboť jeho činnost byla pozastavena a poté byla jednota příkazem ONV rozpuštěna. Z TJ Orel nepřešel do Sokola ani jeden člen, majetek byl převeden do TJ Sokol.
 • Členové TJ Sokol se zúčastňují na XI. Všesokolském sletu v Praze.
 • Pozastaveno vydávání populárních „Sokolských ozvěn“, o životě TJ Sokol Metylovice.
 • Sokol se postupně dostával pod stále sílící vliv politiky KSČ, a to pomoci komunistických zákonů a převodových pák tzv. Národní fronty, jejímž nuceným členem se Československá obec sokolská stala. (FOTO 32)

1949

 • Byly zrušeny sokolské župy a nahrazeny jednotným krajským zřízením.
 • Šibřinky měly ráz: „Zvířátka na vandru“
 • Majetek DTJ, který byl předán Sokolu odhadnut na 2 300 Kčs (státní vlajka 300 Kč, 1 hrazda 1 500 Kč a 1 bedna na nářadí 500 Kč).
 • Stížnost Akčního výboru KSČ na některé členy TJ Sokol, za chování na Mikulášské besídce.
 • Nutno opravit most před Sokolovnou.
 • Rozhodnuto, že TJ Sokol bude propůjčovat škole tělocvičnu. (Foto 33)

1950

 • Šibřinky „V říši pohádek“ proběhly se ziskem 2 040 Kč.
 • Marie Bílková krásným proslovem vzpomenula 100 výročí narození T.G. Masaryka.
 • Na  TJ Sokol spolupracuje a dohlíží aktivista, vyslaný OVS a ONV.
 • TJ Sokol posílá Národnímu shromáždění provolání, v němž mimo jiné uvádí: „   ….nechť jsou napnuty všechny síly pro udržení míru se Sovětským svazem v čele“
 • Vyhlášena aktivita “Sokol patří pracujícím“
 • Účast členů a členek na cvičeních spíše podprůměrná. Veřejné cvičení nebylo pro nedostatek cvičících členů.
 • Sokolskou restauraci v Sokolovně přebírá sokolské družstvo „Vzlet“ (FOTO 34)

1951

 • Na Valné hromadě se vzdává svých funkcí mnoho dlouholetých funkcionářů v čele se starostou Metodem Bílkem a pokladní Lidmilou Müllerovou.
 • Novým starostou je zvolen Bohumil Karas. Nový vzdělavatel Sedlák hovoří o přednostech sportování v lidově demokratických státech oproti sportu v kapitalistických zemích.
 • Bratr Čupa s politováním konstatuje, že se upouští od nářaďového tělocviku.
 • Důraz kladen na získávání odznaku zdatnosti. (Foto 35)

1952

 • Šibřinky měly ráz: „Noc ve mlýně“
 • Československá obec sokolská definitivně zrušena
 • Ujasněno, že opravy čí rekonstrukce Sokolovny může být uskutečněna jen z vlastních finančních prostředků.
 • Opravena část střechy.
 • Dva volejbaloví dorostenci Ant. Skotnica a Radúz Mališ byli vybráni jako reprezentanti do družstva ostravského kraje na mistrovství ČSR.
 • Zlepšila se účast na cvičeních u všech oddílů.
 • S malým úspěchem byl pořádán Sokolský den.
 • Z finančních důvodů je přijat návrh, aby se TJ Sokol včlenila do závodní sokolské jednoty Valašské pily Pržno. K tomu nedošlo, neboť tam doposud nebyla utvořena závodní tělovýchovná jednota. (Foto 36)

1953

 • Šibřinky měly ráz: „Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti“
 • Na výborové schůzí projednáváno usnesení strany a vlády o reorganizaci v tělovýchově.
 • Tělovýchova a sport se soustředí na závodech, pracovních učilištích, ve školách a armádě. Na vesnicích bude tělesnou výchovu provádět Dobrovolná sportovní organizace (DSO) Sokol.
 • Bude kladen důraz na brannou připravenost lidu.
 • Na Valné hromadě vyhlášena aktivita “Zátopkovské hnutí“
 • Členové výboru vyhlašují své osobní závazky.
 • Společný závazek celé jednoty: Podporovat utvoření Jednotného zemědělského družstva!
 • Valná hromada zakončena „Písní práce“
 • Byl dán návrh na vytvoření plaveckého oddílu při TJ. K tomu však nedošlo.
 • Nutnost oprav na Sokolovně.
 • Na Koreu darováno 48,50 Kč.
 • 31.12. sehrána členy TJ divadelní tra Moliera „Chudák manžel“

1954

 • V lednu uskutečněn lyžařský Sokolovský závod na 10 km.
 • Šibřinky měly ráz: „Z metylovských pověstí“. Jako námět byly použity metylovské pověsti zachycené v obecní kronice kdysi bratrem Müllerem. Všechno bylo převedeno do metylovského dialektu a zdramatizováno Jendou Bílkem (od Antonie). Vstupné bylo 6 Kč. Hrála hudba Oldřicha Bílka v počtu 12 hudebníků.
 • vánočních svátcích sehrána 2 představení hry Václava Klimenta Klicpery „Zlý jelen“
 • 31.12. uspořádán Silvestrovský večer s programem.

1955

 • V lednu pro jeviště zakoupena opona (oponový závěs) za 2 900 Kč.
 • Šibřinky na téma „V říší vládkyně zimy“. Scénu dle Andersenovy pohádky secvičili Jenda Bílek a Slávek Ščerba.
 • Pohostinsky vystoupilo Vesnické divadlo z Prahy a ochotníci z Janovic. Místní soubor odehrál 2 představení.
 • Zahájil činnost loutkařský odbor. Odehráno 5 zdařilých vystoupení.
 • V rámci 10. ročníku Memoriálu M. Čupy a M. Bílka byly odehrány turnaje v šachu a ve stolním tenisu. Večer byla taneční zábava.
 • Spolupráce s Osvětovou besedou při pořádání kulturních a společenských akcí (FOTO 40)

1956

 • V lednu hrál náš divadelní soubor v Palkovicích „U Kubaly“ hru „Kudy kam“ na podiu postaveném na kozách a sudech.
 • V červnu byla uspořádána v Sokolovně tělocvičná akademie „Jaro na vsi“. Z řad diváků účast velmi slabá.
 • Na Čupku provedeno „Kácení máje“ se scénou.
 • Na jevišti prováděny stavební práce a úpravy. Protože byla do poloviny jeviště postavena promítací kabina, bylo jeviště zkráceno tak, že na něm nešlo hrát divadlo. Jan Liberda (Mohelníček) přistavěl proto k hledišti další část, čímž jeviště zvětšil o 1,5 metru. (FOTO 41)

1957

 • Zakoupeny kulisy na jeviště.
 • Sehrána hra „Poslední muž“
 • Šibřinky měly ráz: „Večer u lesa“
 • V červnu sehrána opereta o Františku Kmochovi. „Muziky, muziky“. Opereta byla tak úspěšná, že v Metylovicích byla hrána třikrát a v okolních vesnicích ji hráli naši ochotníci šestkrát.
 • O vánocích byla hrána hra „Třetí zvonění“

1958

 • Ráz Šibřinek byl: “Národ v tanci“ Scénu nacvičila Štěpánka Bílková, průvodní slovo Jenda Bílek.
 • V červnu bylo započato s nacvičováním opery Viléma Blodka „Ve studni“. Nacvičování tak obtížného představení doprovázela velká nejistota (zda to zvládne orchestr, sólisté, sbor, zda bude vůbec divácký zájem).
 • V květnu odehrána opereta „Podskalák“ a říjnu hra Aloise Jiráska „Otec“ (Foto 42)

1959

 • K Tělovýchovné jednotě připojen dosavadní samostatný sportovní klub, který provozoval kopanou. TJ Sokol je nadřízen oddílu kopané. Hned zpočátku je zjevné, že připojení bude pro TJ ztrátové a jednotu finančně silně zatíží. Hlavními funkcionáři oddílu kopané byli Karel Klímek, Ruda Pink a Vašek Pulec.
 • Na jaře byla  obrovským úspěchem odehrána opera Ve studni od V. Blodka. Obsazení bylo z místních lidí. Hlavní role sehráli Dája Němcová, Štěpánka Bílková, Pepa Bílek a Jenda Bílek. Ve sboru zpívali metylovští zpěváci, v orchestru, až na několik výjimek pouze hráli metylovští hudebníci. Hudbu řídil František Teichman. Opera byla hrána 3 krát, vždy před beznadějně zaplněným hledištěm. (Foto 43) (Více v článku 1959 – ZÁŘNÝ ROK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ)

1960

 • Šibřinky se nekonaly, místo nich byl Maškarní ples.
 • Sokolský divadelní soubor, spolu se Československým svazem mládeže nastudovali hru „Šestka z mravů“
 • Odbíjenkáři skončili na 6. místě v krajské soutěži 2. třídy. Vyhráli putovní pohár na turnaji v Komorní Lhotce.
 • Memoriálu se zúčastnilo 24 družstev. 19 mužských a 5 ženských. U mužů vyhrál Krnov, v ženách NHKG Ostrava.
 • Fotbalisté skončili předposlední v nejnižší soutěži.
 • Oddíl turistiky byl aktivní. Ženy zvítězily v soutěži noční orientace.
 • V říjnu byla odehrána divadelní hra „Sylva“, v listopadu hrána v Janovicích a ve Lhotce.
 • Znovu reprízována opera „Ve studni“ a představena opereta „Perly paní Serafínky“ (Foto 44)

1961

 • Opět se konaly Šibřinky s rázem: „Veselý masopust“, návštěva značná, i když zároveň na Čihadle probíhal Myslivecký ples. Aby byla zajištěna účast, procházel vesnicí spolu s hudbou maškarní průvod. Mezi masopustními maškarami byli: sněhulák, vločky, policajt, cikán, cikánka, král Masopust, Trdlo a Motovidlo, babka a chlopek, čarodějník, cibuličky, kůň, kohoutek, slepičky, prasátko, pejsek, kočička, koza, smrt, šašci, kominík, čerti, Káča, Žid, muzikanti apod.
 • Výroční členská schůze zvolila nového předsedu Oldřicha Ševčíka, místo dosavadního dlouholetého předsedy Bohuslava Karase. Bylo přítomno 57 členů ze 129.
 • Velmi aktivní byl oddíl turistiky, nejvíce se o to zasloužily Vlaďka Foldynová a Pavla Mertová.
 • Divadelní soubor nastudoval veselohru jugoslavského autora Nušiče „Dr.“. Opět se hrála hra „Šestka z mravů“ a nově opereta „Sládci“.
 • Na jeviště byl zakoupen nový modrý horizont.
 • Na Memoriálu M .Čupy a M. Bílka se zúčastnilo 19 mužských a 6 ženských družstev.
 • Naši muži byli první na turnaji v Komorní Lhotce a druzí ve Frýdlantu n.O.
 • K 31.12.1961 bylo v Sokole 95 mužů, 18 žen a 19 dorostenců. (Foto 45)

1962

 • Šibřinky měly ráz: „U televizoru“
 • Na členské schůzi zvolen novým předsedou TJ Sokol Jenda Bílek (od Antonie).
 • Výbor se sešel 13 krát z průměrnou účastí 11 členů z 18. Schůzky probíhaly v v přátelském, bratrském a soudružském duchu.
 • Bylo oslaveno 50 let od založení Sokola v Metylovicích. Po slavnostní schůzí odehrána „Lucerna“.
 • Stínem byla těžká autonehoda (střet s vlakem) tři místních děvčat s těžkými zraněními, které ještě dopoledne vystupovaly v Sokolovně na slavnostní schůzi.
 • Bylo odpracováno zdarma  1 701,5 brigádnických hodin.
 • Oddíl kopané velice obětavě vede Mirek Bražina. Je úplně slepý a hodně mu pomáhá jeho manželka. Hraje jedno mužstvo dospělých a jedno dorostu. Výsledky nejsou dobré, také v soutěžích slušnosti jsme mezi posledními. Schází dresy a kopačky, musí se upravit lavice a jiné věci. Na rok 1963 bude oddíl kopané potřebovat více než 4 500 Kč.
 • Naopak dobrých výsledků dosáhli volejbalisté pod vedením obětavého Mojmíra Bílka. Vyhráli okresní přebor a postoupili do krajské soutěže. Vyhráli dva turnaji v Chlebovicích a na Pstruží a byli druzí na Memoriálu. Bylo vytvořeno družstvo dorostenců, kapitánem je Antonín Fajkus.
 • Stále aktivní je oddíl turistiky, jeho činnost je bohatá.
 • Byl znovu založen oddíl stolního tenisu. Zakoupen pingpongový stůl. Jeho kapitánem je Mirek Němec naproti Sokolovny.
 • Divadelní kroužek odehrál dvě činohry: „Paní radní si neví rady“ a „Lucernu“ od Aloise Jiráska.
 • Sokolovna se dočkala nových záchodů a v sále se opravila podlaha.
 • Za školou bylo zprovozněno páté hřiště.
 • Na konci roku měla TJ celkem 301 členů. (Foto 48)

1963

 • V Sokole pracuje 6 oddílu: Základní tělesná výchova, kopaná, odbíjená, turistika, stolní tenis a divadelní kroužek.
 • Oddíl kopané má slabou výkonnost, tréninková morálka je nedostatečná.
 • Oddíl odbíjená má 2 družstva, A družstvo bylo z krajské soutěže vyloučeno z důvodu veliké absence hráčů a nedostavení se k zápasům.
 • 17. ročník Memoriálu vyhrál Spartak MEZ Vsetín.
 • Pomoc členů TJ při brigádách v JZD – senoseči, výmlatu a sklizní brambor – 624 hodin zdarma
 • Staly se 2 úrazy při cvičeních. Slávek Ščerba – rozštípnutí kosti na noze, Váša Dvořáček – vyvrtnutí nohy.
 • KV ČSTV přislíbil poskytnut na generální opravu Sokolovny 300 000 Kč.

1964

 • Šibřinky měly ráz: „Čert a Káča“
 • V ZTV se věnovala pozornost nácviku spartakiádních skladeb
 • V oddílu kopané je situace popsána jako katastrofální, hrozilo díky naprosto uvolněné kázní rozpuštění oddílu. Po personálních změnách došlo k určitému zlepšení situace. Stížnost je i na časté vulgární chování diváků.
 • Turistický oddíl je aktivní, ale na některé akce se dostaví jen malý počet členů.
 • Memoriál opět vyhrálo družstvo ze Vsetína.
 • Nepovedlo se prosadit generální opravu Sokolovny, nebylo možno najít stavební podnik, který by ji provedl.
 • Umírá Bohuslav Karas, obětavý sokolský pracovník, který byl v létech 1951 – 1960 předsedou TJ.
 • Umírá také předposlední zakládající člen Sokola z roku 1912, Joža Vachala.

1965

 • Byly pořádány Šibřinky, kulturní a tělovýchovná akademie, Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka., probíhaly soutěže oddílu kopané i oddílu odbíjené, cvičení.
 • 19. ročník Memoriálu vyhrálo družstvo VŽKG Ostrava.
 • Bohužel se nepodařilo nacvičit ani jednu divadelní hru.
 • Kromě Mojmíra Bílka, Jarky Menšíkové a Pavly  Mertové,  kteří  vystoupil ve Frýdlantě, a v Praze, a se nepodařilo zajistit další cvičence na Spartakiádu.

1966

 • Funkce starosty se po čtyřech létech vzdal Jenda Bílek (od Antonie). Došlo i ke větším obměně členů výboru.
 • Novým předsedou oddílu se stal Božetěch Blažej a místopředsedkyni Vilma Kožušníková.
 • Šibřinky měla ráz:“¨V říší Neptunově“.
 • Memoriál, se konal již po dvacáté. Vyhrálo družstvo VŽKG Ostrava, před Krnovem, Vsetínem a Opavou. (Foto 49)

1967

 • Velká krize, TJ Sokol stagnuje. Předseda ani výbor nefungují. Všichni jako by vyčkávali co bude dál.
 • Koná se 21. ročník Memoriálu, soudě z dochovaných fotografií.
 • Více zpráv o tomto roce není.

1968

 • V březnu probíhá výborová schůze. Nepřítomný předseda Blažej se dopisem vzdává funkce. Rozhoduje se mezi Jendou Bílkem a Otakarem Bílkem. Oba kandidaturu nepřijímají.
 • Rozhodnutí je ponecháno na členské schůzi.
 • Řeší se, co se starým přítokem vody do budovy. Problém je již od roku 1923, a nikdo neví, kde probíhá. Voda vytéká ze zdi a působí v zimě škody.
 • Na dubnové členské schůzi je Jenda Bílek umluven, aby vzal znovu funkci předsedy.
 • Při demokratizačním procesu se TJ Sokol plně postavila za tělovýchovné a ideové myšlenky Tyrše a Fügnera.
 • Aktivita členů je slabá.
 • Divadelní kroužek pro neochotu a nedochvilnost při zkouškách zastavil svou činnost.
 • Oddíl kopané hraje všechna své zápasy na hřištích soupeřů. Nové hřiště je ve výstavbě, schází však prostředky na rychlejší dokončení
 • Konal se 22. ročník Memoriálu. Nechyběly tradiční metylovské koláče. Vítězem turnaje se stalo družstvo VŽKG B. Záběry odvysílala i Československá televize.
 • Byli vyznamenáni dlouholetí funkcionáři Sokola. Jenda Bílek, Mirek Bražina, Štěpánka Bílková, František Lubomír Bílek, Josef Luňáček, František Pečínka, Karel Pečínka a Lidmila Müllerová .
 • Bedřich Jaš po zranění na motorce převzal funkci trenéra našich fotbalistů.

1969

 • Nová mládežnická organizace JUVENA, žádá TJ Sokol o užívání místnosti v 1. patře a požádala Sokol o finanční půjčku. Výbor TJ Sokol souhlasil. Než došlo k sepsání smlouvy JUVENA se rozpadla.
 • Sestra Lidmila Müllerová věnovala 200 Kč na opravu příjezdové cesty k Sokolovně.
 • Memoriál vyhrálo družstvo Minerva Opava. Zúčastnilo se 16 družstev.
 • V prosinci se konal „Vzpomínkový večer“ na účastníka odboje Miloše Čupu. Přítomni byli přímí účastníci odboje.
 • OV ČSTV poslány prozatímní plány na generální opravu. Projekt vypracoval p. Typovský ze Žabně. (Foto 50)

1970

 • Na novém hřišti začal jarní sezónu oddíl kopané. To postavil MNV v akci „Z“ za velké pomoci sportovců a hlavně fotbalistů. Na brigádách bylo odpracováno 311 hodin. Jako šatny slouží vyřazený železniční vagón. Hřiště nebylo zkolaudováno, je mnoho nedodělků. (schází záchody a přítok do umyváren). Mimo družstva mužů, hraje i družstvo žáků, které dosahuje výborných výsledků.
 • Oddíl odbíjené neexistuje. Odchodem V. Kožušníkové jakoby se přetrhla pouta, která držela naše volejbalisty pohromadě. Volejbalisté se neudrželi pohromadě ani v jednom družstvu. Z toho důvodů nebylo možno uspořádat tradiční Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka. Až koncem roku po příchodu několika hráčů z vojny, bylo rozhodnuto odbíjenou oživit.
 • Oddíl stolního tenisu probíhal živelně a neorganizovaně.
 • Ruch v tělocvičně, ač prostičké a těsné, (rozměry 6×9 metrů!) neutichal.
 • Ženy cvičila Jarka Binarová, žačky Jana Holmová a fotbalové žáky Josef Svoboda.
 • Kulturní život jednoty byl v tomto roce chudobný. Jedinou kulturní akcí byly Šibřinky s rázem: “ Něvydařene namluvy“.
 • Ze sokolského bytu se vystěhovala výborná a pracovitá členka Vilma Kožušníková, znovu provdaná Pavlovčinová a místo ní se nastěhoval br. Miloš Merta, řečený Kosťa Holubář.
 • Koncem roku registrováno 157 mužů a 31 žen.
 • Týdně se scházel výbor v souvislosti s přestavbou tělocvičny. S velkým přispěním Otíka Bílka, který byl duší celé akce z naší strany, projektant Typovský aktivně nakreslil podle našich návrhů a připomínek konečný projekt.
 • Velmi kladnou roli sehráli i předseda OV ČSTV Josef Eliáš z Kozlovic a Bohuš Milata, kteří pomohli shromáždit u nadřízených orgánů nezbytné finanční prostředky. Část bude hrazena z příspěvku MNV. Přestavba bude prováděna po etapách a celkové náklady nesmí překročit 1 500 000 Kč. Stavět bude Okresní stavební podnik F-M, a pomáhat budou zdejší brigádníci.

1971

 • V únoru se konaly Šibřinky s rázem: „Rumcajs v Medvěďoku“
 • Začalo se s bouráním Sokolovny. První byla zbourána tělocvična, pak bývalá restaurace a veranda.
 • Bylo rozhodnuto postavit na severní straně pozemku před Sokolovnou nový betonový most, který by vydržel jízdu těžkých aut. To se díky pomoci členů TJ v krátké době podařilo. Nosnost je cca 40 tun. Odborný dozor prováděl Jan Hajdušek, cestář z Metylovic.

1972

 • V únoru proběhly na Čihadle sokolské Šibřinky s námětem „Sejdeme se na Čihadle“ Další Šibřinky, jubilejní padesáté budou pořádány až v nové zmodernizované budově.
 • Hlavní pozornost výboru TJ byla věnována „modernizaci sokolovny“.  Výbor po volbách fungoval v dosavadním složení. Scházel se v Obecním hostinci.
 • Rozbouráním obou křídel sokolovny a vytvořením staveniště okolo budovy byla prakticky úplně zastavena činnost naší TJ.
 • Práce na modernizaci se komplikovala. Stále se odněkud tlačila spodní voda a jen díky nezměrné sokolskému nadšení a zodpovědnosti bratrů Vojty Čupy, Slavíka Hajduška a Válka Němce se mohlo pokračovat dále
 • Výjimkou jsou jen fotbalisté, jejichž činnost není vázána na Sokolovnu.
 • Oddíl odbíjené nebyl v tomto roce ustaven. Důvody jsou následující: malá aktivita hráčů, administrativní náročnost a hlavně přechod našich nejlepších talentovaných hráčů do vyšších soutěží, bohatších a větších oddílů.
 • Byl pořádán 25 ročník Memoriálu.
 • Uplynulo 60 let od založení Sokola. Ze zakládajících členů z roku 1912 žije již jen Karel Koval. (FOTO 52)

1973

 • Celkový plán výstavby byl rozdělen do 3 etap.
  V první se počítá s vybudováním tělocvičny a sociálního zařízení pro cvičící a cvičitele a s vybudováním ústředního vytápění. Termín ukončení – rok 1974.
  Ve druhé etapě se počítá s úpravou sálu a jeviště pro potřeby kina, divadla a podobně. Současně s výstavbou kino promítací kabiny a s výstavbou šatny a WC.
  Ve třetí etapě je uvažováno s výstavbou restaurace a třípokojového bytu pro sokolníka. Počítá se i s přístavbou místnosti na uložení kulis.
  Teprve pak přijdou na řadu terénní úpravy venkovního prostranství, mimo jiné, úprava nádvoří před pro provádění atletiky v letním období.
 • Stavba postupuje zatím rychlým tempem. Připravuje se technické a finanční zajištění 2. etapy.
  Zatím se proinvestovalo: rok 1971 – 25 714 Kčs, 1972 – 437 131 Kč, 1973 – 459 465 Kč. K prostavění zbývá zhruba 550 000 Kč.
  Výbor TJ se schází jednou týdně. Je utvořena stavební skupina.
  Je odpracováno členy 2 920 a nečleny 289 hodin brigádnických hodin zdarma.
 • Odbor Základní tělesné výchovy nemá kde cvičit a nevyvíjí žádnou činnost.
 • Oddíl kopané je na novém hřišti agilní.
 • Počátkem roku je po letech nečinnosti, opět utvořen oddíl odbíjené, koná se Memoriál. Vítězí družstvo Válcoven plechu. (Foto 53 – 57)

1974

 • JZD Palkovice daruje 5 m3 modřínového dřeva na obložení.
 • Fotbalisté oslavili 39. výročí založení Sportovním dnem na svém hřišti.
 • Na hřištích za školu byl pořádán 28. ročník turnaje v odbíjené. Memoriál provázely organizační nedostatky. Mladší členové podcenili přípravu, starší to narychlo zachraňovali.
 • 24. 11. byla slavnostně otevřena tělocvična. Je však potřeba ještě odstranit kolaudační závady. V 1. etapě výstavby bylo prostavěno 1 946 795 Kčs, což je o 446 795 Kčs více, než byla povolená částka 1 500 000 Kčs. Pokladna TJ je zcela prázdná.
 • V roce 1974 bylo na dokončení 1. etapy odpracováno 2 185 hodin.
 • V sokolovně se začíná cvičit. Je využívána denně od dopoledne do večera.
 • Místní národní výbor jako investor předal fotbalové sportoviště do majetku a správy TJ Sokol. Oddíl kopané se proti tomuto rozhodnutí kolaudační komise odvolal u OV KSČ s tím, že MNV předává vědomě TJ Sokol areál ve velmi špatném, nedodělaném stavu, že jde o „vyloženého zmetka“.
  Fotbalisté dokončili na novém hřišti umývárny a upravili okolí. (Foto 58- 62)

1975

 • Zemřel František Lubomír Bílek, člen Sokola od roku 1920, obětavý funkcionář. Financování výstavby víceúčelového sálu (2. etapa) se zastavilo. Hodnota je odhadnuta na 500 000 Kč. Prostředky poskytuje ONV F-M prostřednictvím MěNV Frýdlant. (Metylovice jsou od 1.1.1975 integrovanou částí Frýdlantu n. O. jako Frýdlant 3).
 • V tělocvičně cvičí všechny složky, shání se a dokupuje potřebné nářadí. Podle zprávy Revizní komise používalo tělocvičnu týdně asi 340 osob. Mnozí jsou z okolí, či jiných oddílu a složek než místních.
  Tělocvičnu užívají i děti Základní školy.
  Dobře se zaběhla Základní a rekreační tělovýchova. (ZRTV)
 • Spolupráce mezi hlavním výborem TJ a oddílem kopané není dobrá. Výbor TJ vyčítá oddílu kopané ostré, tvrdé, někdy až bezohledné a neurvalé způsoby, především při finančních záležitostech. Část nákladů na dokončení uhradil OV ČSTV. Je žádáno, aby výstavba kabin byla zařazena do plánu výstavby MěNV Frýdlant.
 • Oddíl kopané má přihlášena v soutěžích 3 družstva (muži, dorost a žáci). Byl uspořádán zájezd do Ořechova u Brna, kde se odstěhovalo po válce dost našich občanů. Novým předsedou oddílu je František Bílek, (řečený Roziňok).
 • Oddíl odbíjené hraje okresní soutěž. Uspořádal sice Memoriál M. Čupy a M. Bílka, ale jinak je mu vyčítána pasivita.
 • Úspěšně funguje oddíl stolního tenisu v počtu 10 hráčů.
 • TJ Sokol Metylovice má ke konci roku 193 členů, z toho 109 mužů, 40 žen, 21 dorostenek a dorostenců a 23 žaček a žáků.

1976

 • ZRTV je aktivní, cvičí všechny věkové kategorie žen a mužů. Nově cvičí i rodiče s dětmi. Ruch v tělocvičně neutichá.
 • V červnu byl s velkým úspěchem zorganizován „Tělovýchovný den“, jako samostatný sokolský podnik. Průvod s hudbou šel od Sokolovny na hřiště. Cvičilo žactvo. Vyvrcholením bylo vystoupení metylovských žen a mužů v Moravské besedě. Všichni v krojích.
 • Oddíl kopané trápí nedostatek financí, stále se dokončuje a vylepšuje areál sportoviště. Brigádnický odpracováno 1 104 hodin. Schází však peníze i na provoz družstev (cca 15 000 Kčs), a to si fotbalisté vydělají hodně sami (cca 10 000 Kčs).
 • Volejbalisté skončili na 4. místě v okresním přeboru 2. třídy. Na Memoriálu skončili 3. Ten se konal díky nepřízní počasí poprvé v tělocvičně. Vyhrálo družstvo VŽKG Ostrava.
 • Oddíl stolního tenisu má 11 mužů a 6 žáků. Má v soutěžích dvě družstva mužů a jedno žáků.
  Turnaj „Přeborník obce“ vyhrál Jiří Liberda před Alešem Bílkem. Závazek odpracovat 100 hodin na výstavbě kina byl splněn.
 • Na úplné dokončení přestavby 2. etapy přestavby jeviště a sálu, na přístavbu sociálního zařízení, promítacích kabin, šaten, haly a schodiště, včetně kompletní elektroinstalace je potřeba ještě asi 630 000 Kčs. Protože tak vysoká částka není k dispozici, je zřejmé, že letos oprava nebude ještě  dokončena. (Foto 63)

1977

 • Finanční prostředky se dokončení přestavby víceúčelového sálu se nedaří obstarat. Není reálná naděje, že by sál s příslušenstvím byl letos dokončen.
 • Byl uspořádán 30. ročník Memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka. Tímto jubilejním ročníkem se chtějí starší členové, kteří Memoriál zakládali a pečovali o něj, rozloučit se svou organizátorskou činnosti u našeho Sokola – jsou už všichni staří.
 • Stolní tenis standardně funguje. Zúčastňuje se mistrovských soutěží a pořádá turnaje.
 • Na hřišti za školou byl opět uspořádán „Tělovýchovný den“
 • Oddíl kopané má stále finanční problémy. Proto opět neshody mezi výborem TJ a výborem oddílu kopané ohledně financování. Neshody se promítají i do osobní roviny. Byla svolaná mimořádná schůze za účastí místních a okresních funkcionářů mnoha organizací a složek. Výsledkem bylo dohoda obou výborů  finančním zabezpečení činnosti oddílu kopané.
  Celková hodnota hřiště je k 31.12. 344 500 Kčs, z toho MNV prostavěl 260 000 Kčs.
 • Stávající předseda TJ Jenda Bílek (od Antonie) se vzdal ze zdravotních důvodů funkce předsedy TJ. Tu vykonával 14 let. I na něho už doléhá stáří. Byl pracovitý a vynikající tělovýchovný a kulturní pracovník. Všem svým členům a nejbližším spolupracovníkům poděkoval. Popřál mnoho zdaru v další činnosti.

1978

 • Novým předsedou TJ se stal Antonín Juřica, místopředsedou Ing. Otík Bílek a jednatelkou Květka Neuwirtová. Výbor s revizní komisí byl 17 členný. Předešlý předseda Jenda Bílek uvolil, že se bude snažit doplnit Sokolskou kroniku, která od roku 1945 nebyla vedena.
 • Během roku nebyly pořádány žádné tělovýchovné akce. Ani Tělovýchovný den čí Memoriál M. Čupy a M. Bílka.
 • Fotbalisté mají své šatny stále ve vyřazeném železničním vagónu, který je opravdu nedůstojný a je i po zdravotní stránce nevyhovující. Čistý příjem z akcí a zábav je 11 479 Kčs.
  Výsledky v nejnižších soutěžích průměrné u všech družstev.
 • Stále scházejí peníze. TJ Sokol dostal příspěvek od ČSTV ve výší jen 8 000 Kčs. Bylo rozhodnuto, to co si oddíly na různých akcích vydělají, zůstane v plné výši pořádajícímu oddílu.
 • ONV ve F-M rozhodl, že když akci Přestavba víceúčelového sálu financuje ze svého, bude přestavována část jeho majetkem. Převedl tedy část sokolovny do majetkového fondu MěNV ve Frýdlantu n. O. Ten rozhodl, že se dále v akci nebude pokračovat. Jen díky velké obětavosti ing. Otíka Bílka, který na ONV vymohl další peníze, se mohlo ve stavbě pokračovat.
 • Oddíl odbíjené opět prožívá krizi. Je slabá účast jak na trénincích, tak i na zápasech. 2 x se kontumačně prohrálo. Družstvo skončilo poslední  v soutěží.
 • Oddíl stolního tenisu má 2 družstva. Vedou si průměrně. Nasbírali za 1 960 Kčs železného šrotu a odpracovali 401 brigádnických hodin.  Foto 64

1979

 • Práce na přestavbě Víceúčelového sálu pokračuji.
 • V tělocvičně byl uspořádán Tělovýchovný den. Venku pršelo, účast slabší.
 • MěNV ve Frýdlantě dosud neodevzdal TJ Sokol do užívání fotbalové hřiště. Oddíl kopané chystá stavbu zděných šaten, dokumentaci zatím neodevzdal.
 • Tělocvična slouží dopoledne od pondělí do pátku k nácviku spartakiády školní mládeži z frýdlantských škol.
 • Volejbalisté se polepšili a vyhráli okresní přebor II. třídy.  Do dalšího ročníku se přihlásili kromě mužů i ženy a dorostenci.
 • Konal se 31. ročník Memoriálu. Přihlásilo se 8 družstev, vyhrálo Pržno, před domácími.
 • Stolní tenisté byli 4. v okresním přeboru II. třídy. B mužstvo ve stejné soutěži poslední a sestoupilo.

1980

 • Po pětileté usilovné práci se přestavba sálu a jeviště ukončila. 10. ledna bylo slavnostní a oficiální otevření nově upravených prostor. Radost pohledět! Bylo vybudováno kulturní zařízení v hodnotě 1 200 000 Kčs, původní rozpočet byl 485 000 Kčs.  Pomáhalo mnoho členů a nečlenů, byly odpracovány tisíce hodin zdarma. Nejvíce se však zasloužil ing. Otík Bílek, který zaopatřoval finanční krytí a je třeba vyzvednout účinnou výpomoc Vojty Čupy, Slavíka Hajduška a více než 70. letého zedníka Antonína Kožucha z Palkovic. Na otevření bylo přítomno mnoho funkcionářů a návštěvníků.
  Stínem je, že majitel vlastnických práv na sál s jevištěm je MěNV Frýdlant n.O., jehož součásti Metylovice jsou, který jej dostal od investora stavby ONV Frýdek Místek.
  MěNV  Frýdlant je předal do správy a užívání Osvětové besedě v Metylovicích.
 • Druhou část budovy, tělocvičnu vlastní stále TJ Sokol Metylovice.
 • Poslední 49. Šibřinky byly pořádány na Čihadle v roce 1972. Po 8 letech se konaly v novém svatostánku 50. jubilejní Šibřinky. Ráz měly: „Karel Hašler mezi námi“ Sál vyzdobili velkoplošnými malbami Josef Luňáček a Karel Kožuch. Na organizaci se s nadšením podílelo mnoho členek a členů. Vstupné bylo jen 10 Kčs. Zájem byl takový, že se nedostalo na mnoho vstupenky. Hrály dvě hudby. Všude bylo plno, ale vydařily se náramně.
 • Novým předsedou TJ je na členské schůzí zvolen ing. Otakar Bílek, místo Antonína Juřice, který byl předsedou od roku 1978.
 • Jednota má na konci roku včetně žáků 248 členů

1981

 • Další 51. Šibřinky měly ráz: „Koňske nebe – z hystoryje obce“. Scénu sepsal a nacvičil Jenda Bílek, malby provedl Josef Luňáček a Karel Kožuch.
  Vstupné bylo 20 Kčs, vstupenky byly i místenkou ke konkrétnímu stolu. Poprvé byl použit nový systém prodeje. V úterý ráno v 8 hodin byl předprodej, v 8.30 bylo vše prodáno, zůstaly jen zástupy nespokojených zájemců. Bylo z toho hodně zlé krve a nevole.
 • Oddíl kopané funguje pod předsedou Dušanem Venháčem dobře. Byla postavena hrubá stavba šaten.
 • Oddíl stolního tenisu pravděpodobně nevykonává žádnou činnost.
 • Volejbalisté skončili v okresním přeboru na 4. místě, rovněž ženy byly čtvrté. Dorostenci skončili poslední a v příštím roce je nahradí družstvo žáků. Memoriál se konal.
 • ZTRV – cvičí všechny kategorie, kromě dorostenců a mužů. Ti cvičí nestabilně. Je nedostatek cvičitelů.

1982

 • 52. Šibřinky měly ráz: “Potlach starých trampů“ Zájem o vstupenky byl mimořádný. Opět se na některé nedostalo. Nakonec bylo přítomno asi 500 lidí. Vstupné 20 Kčs. Jen pro připomenutí v létech 1930 – 1935 bývalo na Šibřinkách účast jen 30 – 40 návštěvníků, vesměs z řad příslušníků Sokola. Od roku 1946 do roku 1971 bývala návštěvnost výborná.
 • Oddíl stolního tenisu pro nedostatek členů zastavil činnost.
 • Divadlo se již mnoho let nehraje.
 • Byla uspořádána akademie. S tělocvičnou činnosti neměla nic společného, byla akademií hudební. FOTO 65

Činnost TJ Sokol od 1983 do 2007 (použity zápisy z Obecní kroniky)

1983

 • Zábavy:
  11.a 12.2. Šibřinky – ráz Alfons Mucha, Sokolovna, Sokol 2x, účast 500.
  28.5. Kácení máje, Nové hřiště, Sokol, účast 130.
  6.a 7.8. Pouťové zábavy, Čihadlo, Sokol a SSM 2x, účast 270.
 • Koncerty, divadla, zájezdy, výstavy:
  14.1. Večer poesie, Sokolovna, Sokol, účast 30.
  20.5. Lední revue – zájezd, Ostrava, Sokol, účast 45.
  9.12. Večer poesie, Sokolovna, Sokol, účast 32.
 • V počtu těchto akcí nejsou zahrnuty ještě: Turnaj v kopané a malý turnaj v odbíjené s názvem Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka. Tyto dva turnaje pořádala TJ Sokol.

1984

 • Velký kus práce vykonali členové TJ Sokol, zvláště pak členové oddílu kopané a odbíjené na novém hřišti. Ve svých brigádách (pracovali zdarma) zvelebili svou budovu na hřišti, upravili si šatny, které se nyní vyrovnají i šatnám klubů hrajících ve vyšší soutěži. Velmi dbají také o vzhled hrací plochy, která vyhovuje všem parametrům a také o pohodlí diváků. Výborný vzhled a dobré posezení je i v restauraci na hřišti, která je otevřena vždy od března do listopadu v úterý, soboru a neděli a při všech akcích, které se na hřišti konají. Je otevřena i v odpoledních hodinách. V tomto příjemném prostředí se konají také svatební hostiny a jiné oslavy životních jubileí. Nyní je možno říci, že zde vzniká opravdový areál sportu. Hráči i diváci mají v tomto areálu veškeré pohodlí.
 • Odbíjenkáři přenesli na tuto plochu své kurty, které byly dosud za školou. Vybudované kurty odpovídají všem parametrům krajských soutěží.
 • Hřiště za školou slouží nyní jen pro školní děti a k tréninkovým účelům.
 • Výbor Tělovýchovné jednoty Sokol byl volen na tříleté období. Toto období končí rokem 1985. Pracuje v tomto složení:
  • Ing. Otakar Bílek, předseda TJ
  • JUDr. Antonín Fajkus, místopředseda
  • Květoslava Neuwirtová, jednatel
  • Ing. Blažena Svobodová, poklad.
  • Ing. Květoslav Merta, kult. vzdělávací výbor
  • Dušan Venháč, kopaná
  • Jan Ištvanech, odbíjená
  • Oldřich Kulhánek, náčelník
  • Vladimíra Drastichová, náčelnice
  • František Svoboda, člen
  • Zdeněk Pavlásek, člen
  • Stanislav Muras a Petr Němec, revizní komise
 • V TJ pravidelně pracují tři složky: základní rekreační tělesná výchova, oddíl kopané a oddíl odbíjené. Mimo to se v TJ pěstuje stolní tenis, který však nehraje v žádné soutěži.
 • V ZRTV cvičí oddíly žáků a žákyň, dorostu a muži a ženy. Ženy ještě cvičí v tzv. džezgymnastice.
 • Oddíl kopané – mužstvo A-muži, které trénují Drahoš Svoboda a Vl. Hadámek, hraje v nejnižší třídě – okresní soutěži.. V okresní tabulce se však neustále pohybuje při jejím konci. Dorost trénuje Josef Svoboda, velmi obětavý fotbalový funkcionář a duše tohoto oddílu. Hrají ve stejné soutěži jako muži a také jejich umístění v tabulce je stejné. I žáci, které vede Vlastimil Hadámek, hrají v okresní soutěži a drží se neustále uprostřed tabulky.
 • Lepší výsledky dosahuje oddíl odbíjené. Probojoval se z okresního přeboru do krajské soutěže, kde bojuje o lepší střed tabulky a daří se mu to. Má nyní dobrý, ale hlavně stálý kádr hráčů, který dobře representuje naši obec v rámci Severomoravského kraje. Jejich hrajícím trenérem je Valentin Mališ.
 • Přehled kulturních akcí
  2.3. Šibřinky ráz „V říši kouzel“ Sokol 120
  3.3. Šibřinky ráz „V říši kouzel“ Sokol 350
  14.7. Turnaj v kopané Sokol 180
  14.7. Noční karneval Sokol 150
  11.9. Beseda s Emilem a Danou Zátopkovými – olympijskými .vítězi
  8.12. urnaj ve stolním tenise Sokol 20

 1985

 • V sobotu 16. února uspořádala místní tělovýchovná jednota Sokol ve všech místnostech sokolovny tradiční 55. Šibřinky. K poslechu a k tanci vyhrávaly dvě hudby. Bylo tam veselo a milo. Tu a tam si děvče zanotovalo: Já mám ráda Sokola, s tím já půjdu do kola“. Tak tomu bylo i při dámské volence, kdy všechny židle byly prázdné.
 • Pátek 21. června – výbor oddílu kopané Tělovýchovné jednoty Sokol uspořádal Oslavy 50. let kopané v Metylovicích, které se uskutečnily na novém hřišti v dnech 21.-22. června 1985. V pátek v  17 hodin se konalo přátelské utkání v kopané Jedenáctka ostravských novinářů – TJ Sokol Metylovice. Po utkání v 19.30 hodin se uskutečnila beseda metylovských občanů s novináři.
  22. června byla sobota. Již ve 13.30 začala slavnostní schůze s vyhodnocením zasloužilých členů oddílu kopané. V 15 hodin vystoupili žáci Základní školy v Metylovicích se svými spartakiádními oddíly cvičení prostných. Předvedli je přesně a bez chyby, sklidili potlesk, který patřil těm učitelům a učitelkám školy, kteří je s žáky nacvičili.
  V 17 hodin konalo se přátelské utkání v kopané „Staří pánové Metylovic proti místním požárníkům“. Zápas byl velmi zajímavý.
  Téhož dne ve 12.30 na sokolském hřišti se konal Turnaj kopané dorostu za účasti Sokola Chlebovice, Palkovice a TJ Kysučan Korňa.
  V sobotu 13.července v 9 hodin byl na sokolském hřišti uskutečněn Turnaj kopané mužů za účasti Sokola Pržno, Odra O-Přívoz a TJ Kysučan Korňa.
 • Tentýž den se konal na sokolském hřišti Noční karneval, který uspořádal oddíl kopané TJ Sokol Metylovice.

1986

 • 8.února od 19 hodin uspořádal místní Sokol TJ tradiční 56 Šibřinky. Účinkovaly dvě hudby – Orion a Ostroj. Vstupné s místenkou 25 Kčs. Bylo připraveno občerstvení
 • 31.května na hřišti místní kopané a odbíjené se konalo od 19 hodin již tradiční kácení máje se zábavou a tancem. Pořadatelem akce byla místní TJ Sokol.
 • 28.6. ve 13.30 se konal Turnaj kopané dorostu na sokolském hřišti za účasti Kysučan Korňa, Sokol Palkovice, Sokol Chlebovice, Sokol Metylovice.
 • 12.7. v 9 hodin na Sokolském hřišti se uskutečnil Turnaj kopané mužů za účasti družstva: Sokol Pržno, Baník Odry, Kysučan Korňa.
 •  Večer od 20. hodiny byl na hřišti uspořádán „Noční karneval“.
 • 19.7. na sokolském hřišti od 8. hodin se konal Turnaj odbíjené „Memoriál Miloše Čupy a Miroslava Bílka“ za účasti družstev z celého kraje.
 • Tělovýchovná jednota Sokol má zde dobré prostředí pro svou činnost. Činnost vyvíjí pravidelně jak ve sportovních oddílech, tak i v družstvech základní rekreační tělovýchově od žactva až po dospělé. Jednota čítá celkem 204 tělocvikáře a sportovce. Každoročně pořádá několik veřejných akcí, jako Memoriál Miloše Čupy. Foto 67

1987

 • 14. února v klubovně Sokolovny konala se výroční členská schůze Tělovýchovné jednoty Sokol s kulturním programem, k účasti pozval výbor Sokola všechny, kteří mají zájem o sportovní dění v jejich jednotě, která již 75 let – tři čtvrtě století vyvíjí svoji blahodárnou činnost na poli tělovýchovy v pokrokovém a vlasteneckém duchu.
 • 25.července v 8.30 na novém sokolském hřišti se konal již 34.ročník tradičního turnaje v odbíjené „Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka“.
 • Neděle 22. listopadu v 15 hodin v sokolovně konala se oslava 75. letého výročí založení Tělovýchovné jednoty Sokol v Metylovicích s tímto pořadem: odhalení pamětní desky Milošovi Čupovi, přehled činností za 75 let, vystoupení Pěveckého sdružení Janáček z Frýdlantu n. O., setkání starých členů Sokola v Metylovicích, volná zábava. Hlavní projev měl profesor Božetěch Bílek, bratr dvou jeho sourozenců, kteří zemřeli, abychom my mohli žít a pracovat.

1988

 • V tomto roce pracovaly u nás v tělovýchovně jednotě Sokol dva oddíly. Jeden fotbalový a jeden volejbalový.
 • Volejbalový oddíl byl rozdělen na tři družstva a to jedno družstvo žen a dvě družstva mužů. Všechna tři družstva se účastnila okresního přeboru.
 • Koncem osmdesátých let začala dosud nejúspěšnější kapitola ve více než padesátileté historii metylovského  fotbalu. V sezóně 88-89 dosáhlo mužstvo dospělých vytouženého cíle – vyhrálo A skupinu III. třídy a postoupilo do okresního přeboru. Trenérem byl Jan Hradečný z Pasek.

1989

 • První rok v nové fotbalové soutěži přinesl dosud nepoznané problémy. Hráči si museli zvykat na mnohem kvalitnější soupeře, výbor oddílu kopané a celá tělovýchovná jednota museli zajistit finanční prostředky v daleko větší míře, neboť za soupeři bylo nutné cestovat na mnohem větší vzdálenosti.
 • Do volejbalových soutěží nebylo postaveno žádné družstvo.
 • Na budově tělocvičny byla opravena střecha a v budově byly vyměněny parkety.

1990

 • V létě tohoto roku bylo rozhodnuto o nové reorganizaci krajských soutěží pro příští sezonu. Ukázalo se, že do krajské soutěže postoupí první čtyři družstva z Okresního přeboru. Taková možnost se často nevyskytuje, a proto se výbor oddílu rozhodl dělat maximum, aby se tato příležitost nepromarnila. Podařilo se mu uskutečnit přestup několika zkušených hráčů z okolí, především bývalého reprezentanta a hráče Baníku Ostrava Lubomíra Knappa. Fotbalisté si celou sezonu hlídali čelo tabulky. A tak již dlouho před posledním utkáním bylo jasné, že Sokol Metylovice bude na podzim hrát v krajské soutěži. V tabulce se umístili na 2. místě za vítězným Vratimovem o pouhé 2 body, což samozřejmě na postup do krajského kola bohatě stačilo. Netřeba jistě podotýkat, že nadšení fanoušků neznalo mezí.
 • Oddíl odbíjené – V září tohoto roku byly po delší době zahájeny pravidelné tréninky žáků. Trenérské práce se ujímá pan inženýr Lumír Hajdušek, který si v Metylovicích postavil rodinný domek a v létě se tady i s rodinou přestěhoval. Není to ovšem „cizinec“, neboť jeho rodiče pocházeli z naší obce. Jeho otec Vavřín byl výborným aktivním hráčem odbíjené v její nejslavnější éře a dlouholetým funkcionářem TJ Sokol Metylovice. Jeho doménou bylo pořádání Memoriálů M. Čupy a M. Bílka, jeho tehdejších spoluhráčů. foto 68 (Více v článku VOLEJBAL MÁ ZNOVU SVÉ KOŘENY)
 • Tréninku se zúčastňuje 8 hráčů ve věku 10-13 let. Soutěže mini volejbalu se zúčastnila dvě družstva, z nichž jedno se stalo okresním přeborníkem a druhé skončilo na 5. místě.

1991

 • 1.10.1991 byla provedena delimitace kina, které tímto přešlo do správy obce.
 • Pan Jiří Čupa, který si pronajal od místního Sokola část sokolovny se zavázal zajistit aspoň jednou týdně kino. Ve vzniklém S clubu je možno posedět s přáteli nebo v rodinném kroužku v opravdu kulturním a vkusném prostředí. Takové zařízení v naší obci dosud chybělo.
 • Úspěchy volejbalového  družstva v loňském roce přilákaly na hřiště i děvčata a tak, od září vzrostl počet členů na 24. Trenéru ing. Hajduškovi pomáhá v práci i Vavřín Pečinka, domácí odchovanec a ligový dorostenec SKP Frýdek-Místek. Trénink je třikrát týdně se slušnou účastí 18.žáků a žákyň ve věku 10-14 let.
  Do okresní soutěže mohl volejbalový oddíl postavit družstvo žáků, minižáků a žákyň.
  Družstvo žáků odehrálo 12 utkání, v sedmi zvítězilo a v pěti bylo poraženo. Celkově skončilo na 2.místě.
  Družstvo mini A obhájilo bez porážky za účasti 4 družstev titul mistra okresu.
  Družstvo mini B skončilo na třetím místě.
  Družstvo děvčat startovalo poprvé a mezi osmi družstvy skončilo na pátém místě se šesti vítězstvími a osmi porážkami. Za nimi skončila družstva z Frýdlantu a Třince.
  Z dalších turnajů, kterých se naše volejbalová družstva zúčastnila byl pro nás nejvíce úspěšný ten, kterého se zúčastnilo smíšené družstvo – tři hoši a tři dívky. Získalo putovní křišťálový pohár za 1.místo v prvním ročníku vánočního turnaje, který pořádala ZŠ ve Frýdlantě n.O. a kterého se zúčastnilo osm družstev.
 • Po několikaleté odmlce byl poslední srpnovou neděli obnoven tradiční 37. ročník turnaje mužů – memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka. Přihlásilo se osm družstev. Zvítězili muži družstva Vítkovice, druhé místo obsadila Tatra Kopřivnice a jako třetí se umístilo družstvo SKP VP Frýdek-Místek.
 • V neděli 18.srpna poprvé vyběhli fotbalisté Metylovic na trávník k zápasu krajské soutěže 1.B třídy a byla to opravdu premiéra jak se patří. Soupeř z Lichnova neměl nejmenší šanci – Metylovice vyhrály 4:1. Po celou sezónu hráli naši fotbalisté na domácím hřišti vesměs úspěšně. Na hřištích soupeřů to bylo o něco horší. V celkovém pořadí byli na 8.místě.
  Poslední čtyři roky vedli družstvo J. Hradečný, J. Šigut, L. Knapp a P. Král, hráče nelze jmenovat všechny, ovšem je třeba popravdě říci, že vlastních odchovanců je v družstvu minimum, většina hráčů dojíždí z Frýdku-Místku.  Foto 69

1992

 • Na jaře tohoto roku byl ustaven výbor volejbalového oddílu. Jeho členy se stali Ing. Lumír Hajdušek, učitelé Lea Karasová a učitelka Eva Růžičková. Za sponzorování Obecního úřadu byla založena tradice žákovských turnajů. První ročník tohoto „Dortového turnaje“ se hrál koncem června.
 • Fotbalisté Metylovic se v tomto ročníku řadí k lepším mužstvům tabulky, takže naše fotbalová veřejnost může být spokojená. Na zápasy chodí u nás značný počet diváků a atmosféra při utkáních je vynikající. Přesto se výbor oddílu kopané, který již dlouhá léta vede pan Dušan Venháč čp. 128, potýká s množstvím problémů, z nichž největší je nedostatek finančních prostředků. Je rovněž škoda, že v současnosti nemá oddíl družstvo dorostenců, takže mu chybí záloha.
  Zato žáci dělají metylovské kopané radost. Pod vedením pana Vlast. Hadámka bojují naši nejmladší v soutěžích často proti mnohem starším hochům a často z těchto bojů vycházejí úspěšně. Foto 70

1993

není žádný záznam

1994

 • Česká obec sokolská vyhrála soudní spor o navrácení konfiskovaného majetku a byl jí soudním rozhodnutím vrácen majetek včetně sokolovny, kterou využívá místní Tělovýchovná jednota Sokol. Obecní úřad se pokusil řešit tuto problematiku návrhem, aby místní organizace TJ Sokol převedla svou jednotu pod ČOS a tím by celý majetek byl přetransformován na ni.
  Valná hromada TJ Sokol s tím nesouhlasila. Vzhledem k velkým provozním nákladům spojených s provozem sokolovny se TJ Sokol a obecní zastupitelstvo dohodly, že bude pro obec výhodnější, když nájemní smlouvu s ČOS uzavře obec Metylovice.

1995

není žádný záznam

1996

 • Oddíl volejbalu v Metylovicích vede ing. Lumír Hajdušek. Pod jeho vedením nachází část naší mládeže smysluplné využití svého volného času.
  Oddíl má 3 družstva – dospělí 11 členů
  -dorost 15 členů, mezi nimi 6 dívek
  -žáci 35 členů, z toho 21 dívek a 14 chlapců

1997

 • Obecní zastupitelstvo schválilo zahájení jednání s TJ Sokol Metylovice ve věci výstavby sportoviště na pozemku za ZŠ v Metylovicích.

1998

 • Od roku 1948 byl v Metylovicích po rozpuštění Orla, Sokola a DTJ pouze jeden tělovýchovný spolek, a to Tělovýchovná jednota Sokol Metylovice.
 • 6.12. 1998 byla po zralé úvaze založena ing. Lukášem Karlickým, Jiřím Liberdou a ing. arch. Alešem Bílkem nová Tělocvičná jednota Sokol Metylovice. Jednota přijala stanovy České obce sokolské.
  Pro začátek si stanovila jednoduché cíle: oprava střechy tělocvičny a urovnání majetkoprávních vztahů a přispět k zastavení soudního sporu o metylovickou sokolovnu, ustanovit pro metylovského občana stravitelnější majitele sokolovny než byl správce z Moravskoslezské župy v Ostravě a „vrátit“ tímto sokolovnu občanům Metylovic.
 • Rozdíl mezi významy slov „tělovýchovná“ a „tělocvičná“ je malý, ale pro právníky ve spojení se slovy „jednota Sokol Metylovice“ je zásadní.
  Tělovýchovná jednota Sokol Metylovice je organizačně propojena s ČSTV a sportovními svazy, kdežto Tělocvičná jednota Sokol Metylovice je organizační jednotkou České obce sokolské. Obě jednoty v Metylovicích spolupracují, navzájem si nekonkurují, obě jsou otevřené novým členům. Dnes má tělocvičná jednota 17 dospělých členů a 31 dětí ve florbalovém oddílu.

Další zápisy se již týkají pouze Tělocvičné jednoty TJ Sokol Metylovice, řízené Českou obcí sokolskou

1999

 • 29. 1. 1999 byla Tělocvičná jednota Sokol Metylovice zaregistrována. Vznik nového subjektu uspíšil ukončení soudního řízení. V neskutečně krátkém čase se podařil zajistit finanční prostředky, 21.9. 1999 se podepsala smlouva o sdružení na 450 000 Kč a přistoupilo se k opravě sokolovny.
 • Podíly na opravě
  218 000 Kč Obec Metylovice a sponzoři
  200 000 Kč Česká obec sokolská Praha, peníze poslali ihned a umožnili zaplatit zálohu
  68 000 Kč Tělocvičná jednota Sokol Metylovice, z toho 11 000 Kč darů od občanů a spolků,
  40 000 Kč – půjčka, 27 000 Kč – doplatek Moravskoslezská župa
 • Za úspěch a rychlost celé akce je nutno poděkovat ing. Vojtěchu Adámkovi, starostovi Moravskoslezské župy, za osobní nasazení při jednání v Praze, ing. Pavlu Spustovi, starostovi obce Metylovice, za vstřícné jednání a pochopení ze strany obce a členům Tělocvičné a Tělovýchovné jednoty za pomoc.
 • Okresní soud ve Frýdku Místku v dubnu pravomocně rozhodl ve věci určení vlastnictví, že Česká obec sokolská v Praze je vlastníkem Sokolovny a velké části přilehlých pozemků. Hlavním důvodem, laicky řečeno, byly podstatné vady smluv při přepisu z vlastnictví TJ Sokol na MěNV Frýdlant v roce 1978, které způsobily jejich neplatnost. Tudíž nemohly přejít při delimitaci majetku na obec Metylovice. Námitky Obce Metylovice Okresní soud neuznal.
 • Od r. 1999 jsou v Metylovicích dva právní subjekty. Tělocvičná jednota má svá závodní družstva má přihlášena v soutěžích ČOS i v soutěžích pořádaných sportovními svazy v rámci ČSTV, Tělovýchovná jednota je samostatné občanské sdružení se sportovním zaměřením s družstvy přihlášenými v soutěžích pořádaných sportovními svazy v rámci ČSTV. Členské základny obou jsou promíchány a obě jednoty spolupracují a koordinují své záměry. Toto uspořádání má své výhody i nevýhody.
 • Na závěr slovo starosty „Ať křivdy a nespravedlnosti minulých let, které žádný soud spravedlivě nerozsoudí, jsou prominuty a zapomenuty, a naše sportovní a společenské úsilí nás vzájemně spojuje.“
 • Oddíl florbalu
  (předseda ing. Lukáš Karlický, zástupce Václav Karlický)
  Oddíl florbalu byl založen v roce 1999. Vznikl spontánně z přípravky tenisu, fyzické přípravy tenisu a díky několikaleté tradici hokejbalu, který se v tělocvičně hrával v různých seskupeních, rychle získal oblibu a zlákal do tělocvičny množství dětí, z nichž se 33 registrovalo. Oddíl koupil florbalové branky se sponzorskou podporou Sport clubu. Nakoupil malé a velké hokejky, florbalové míče, brankářské výzbroje a nakonec i jednoduché rozlišovací dresy. Během celé existence oddílu se v něm vystřídala spousta chlapců i dívek z Metylovic, Lhotky, Frýdlantu, Pržna, Kunčiček u Bašky a Nové Dědiny, kteří to brali jako zábavu nebo doplňkový sport. Mezi nimi se ale formovala skupina, kterou začala zajímat i soutěžní činnost.

2000

 • Na žádost nově vzniklé jednoty byla Sokolovna 29. 5. 2000 Českou obcí sokolskou darována Tělocvičné jednotě Sokol Metylovice a k úplnému urovnání majetkoprávních vztahů chybí vykoupit ještě několik parcel v areálu sokolovny.
 • Stolní tenis
  (předseda ing. arch. Aleš Bílek, jednatel MUDr. Otakar Záškodný)
  Oddíl stolního tenisu byl založen v září 2000. Oddíl měl při založení celkem osm členů. Po dohodě s obecním úřadem byla zřízena herna v kinosále sokolovny. Byla instalována svítidla, hrací prostor byl rozšířen demontováním stupně a řady sedadel kinosálu. Byly zakoupeny 4 stoly a síťky. TJ Ferrum Frýdlant bezplatně převedl 15 ks ohrádek.
 • Po dvaadvacetileté přestávce se v Metylovicích obnovil stolní tenis. Pro staronové hráče nebyly začátky lehké. A to nejen po stránce finanční, ale i sportovní. První zápas se hrál proti favorizovanému celku Vratimov D, kde naši borci podlehli přesvědčivě 0:18 za pouhých 60 minut.
  Během dalších zápasů se hráči postupně dostávali do herní kondice a tak výsledek před koncem 1. kola soutěže nebyl zas tak úplně špatný – čtyři porážky, jedna remíza a dvě vítězství.
  Poslední utkání, derby se Lhotkou, přilákalo poměrně slušný počet diváků. A tak se můžeme těšit ze skutečnosti, že naše vesnice opět žije stolním tenisem.
 • Florbal
  V roce 2000 se dvě družstva účastnila různých turnajů, kde sbírala poslední a předposlední místa, ale v několika utkáních ukázala, že má na víc.

2001

 • Jednota začala vyvíjet sportovní činnost. Byl založen oddíl florbalu, stolního tenisu a všestrannosti. K společenskému dění přispěla uspořádáním několika přednášek.
 • Stolní tenis – oddíl se ihned po založení přihlásil do okresní dlouhodobé soutěže, tehdy III. třídy. V soutěži se v sezóně 2000/2001 naše družstvo umístilo mezi deseti na 8. místě. Od září 2001 začali trénovat žáci, a to pod vedením Tomáše Šiguta.
 • Florbal – v roce 2001 bylo přihlášeno družstvo mladších dorostenců do mezi župní soutěže, kde zaskočilo mnohé favority a z 12 družstev z Moravskoslezské, Těšínské a Valašské župy skončila na 2. místě, těsným rozdílem skóre za vítězem. Zvlášť pozoruhodného výkonu dosáhli brankář Lukáš Kluska, který získal titul nejlepšího brankáře soutěže a Lukáš Pečínka, kapitán a nejlepší střelec našeho družstva.

2002

 • K 1.1.2002 měla jednota 83 členů, z toho 53 členů do 18.let.
 • Fotbalový oddíl požádal, aby mu byla poskytnuta dotace formou neplacení nájmu při tanečních zábavách, které oddíl pořádá. Nájem se platí za pronájem nebytových prostor v objektu sokolovny. Rada tuto žádost neschválila, rovněž ji zamítlo i zastupitelstvo. Schválilo však příspěvek na opravu a revizi tělocvičného nářadí ve výši 3500,–Kč.
 • Česká obec sokolská požádala obec o opravu sokolovny včetně vymalování kinosálu. Z finančních důvodů rada schválila pouze drobné opravy související s provozem sokolovny. Vymalování v tomto roce zamítla.
 • Natírala se podlaha v tělocvičně a nářaďovně. Materiál stál 20 000,–Kč. Podlahu natřeli Jiří Liberda a  Ing. Lukáš Karlický.
 • Někteří členové zastupitelstva, hasiči, učitelé i členové Tělocvičné jednoty Sokol svým osobním nasazením při různých pracích a opravách ušetřili obci 100 000,–Kč.
 • Sport
 • Na 24. 11. 2002 připadlo 90 let od založení Tělocvičné jednoty Sokol Metylovice. K této příležitosti byl vytištěn dvoulist, na kterém jsou heslovitě zaznamenány důležité události z let 1912 – 1946 a zmínka o založení Tělovýchovné jednoty Sokol, která vznikla v období úsilí o sjednocení tělovýchovy po 2. světové válce. Dále je zde zpráva o novodobé historii Tělocvičné jednoty, fotografie původní tělocvičny a snímky současných družstev jednoty.
 • Florbal
  V roce 2002 družstvo mladších dorostenců potvrdilo svoji kvalitu a obhájilo 2. místo. Lukáš Kluska opět získal titul nejlepšího brankáře a je potřeba pochválit výkon kapitána Tomáše Němce. Zisk druhého místa je ještě cennější, protože rostoucí prestiž turnaje přilákala do soutěže i hráče hrající vysoké soutěže pořádané florbalovým svazem.
  Pokusně nastoupili do soutěže i žáci. Ti si počínali udatně až do příchodu jara a zahájení soutěží v kopané. Soutěž pro nedostatek hráčů nedokončili.
  Nutno vzpomenout, že naši hráči také slaví úspěchy na školních turnajích a středoškolských hrách. Dnes má oddíl přes 40 členů a je schopen postavit družstva ve čtyřech kategoriích. Potýká se ale s velkou migrací členů, velikostí tělocvičny a nedostatkem dospělých cvičitelů.
 • Stolní tenis
  V soutěžním roce 2001/2002 byla III. třída okresu zrušena a jednotlivá družstva byla rozdělena a sloučena do soutěže II. třídy. V této soutěži oddíl přihlásil 2. družstva, a mezi 12 družstvy ve skupině se umístilo celkově na 4. místě družstvo „A“ a družstvo „B“ na 10.místě.
  Ve 3.ročníku činnosti oddílu se rozšířila členská základna  na 26 členů a to 15 dospělých a 11 žáků. Stávající herna v kinosále byla již pro potřeby tréninku těsná, a proto byly zařazeny  tréninkové hodiny taktéž v tělocvičně.
  Družstvo „A“ bylo přihlášeno do I. třídy okresní soutěže, družstvo „B“ do II. třídy a nově byli přihlášeni žáci od okresního přeboru starších žáků.
  Od začátku činnosti oddílu byl každoročně pořádán velikonoční a vánoční turnaj jednotlivců v kategorii žáků a dospělých. Na organizace se podílela většina členů oddílu, finančně vypomohli místní sponzoři. Od počátku činnosti k dnešními dni byly pořádány celkem 4 turnaje.
  V roce 2002 byl poprvé pořádán velikonoční turnaj dvoučlenných družstev.
  Věhlas tohoto turnaje v rámci okresu dosvědčuje skvělá účast, celkem 48 hráčů. V tvrdé konkurenci hráčů vyšších soutěží na tomto turnaji uspěli naši borci Tomáš  Šigut a Jiří Liberda umístěním na 2. místě. V tomto období bylo rovněž odehráno celkem pět přátelských utkání.
 • Oddíl všestrannosti
  Oddíl všestrannosti není formován do pevných norem. Jedná se o volné seskupení dětí a rodičů, kteří se občasně scházejí a provozují podle chuti hry a cvičení. Oddíl je veden Hankou a Jiřím Baránkovými a má 19 členů, z toho 14 dětí.

2003

 • Tělocvičná jednota Sokol rozvíjí své aktivity.
  Zakoupen pozemek za Sokolovnou o rozloze 1299 m2. V budoucnu by tam mohla stát krytá tenisová hala.
 • Florbal
  Oddíl má 49 členů a vede ho ing. Lukáš Karlický, trenér III. třídy. Hráči jsou rozděleni do čtyř kategorií. V přípravce jsou žáci od 6-9 let a nehrací zápasy. Žáci 10-14 let hrají malý florbal 4+0 a účastní se mezi župních soutěží. Dorost od 15-17 let hraje florbal 4+1 a účastní  se mezi župních turnajů. Tělocvičná jednota chce postavil závodní družstvo FbC Sokol Metylovice, které bude hrát 2. Severomoravskou ligu.
 • In-line hokej a hokejbal
  Oddíl má zatím osm členů a vede ho Radim Tomášek, trenér II. třídy. Družstvo se zúčastnilo několikrát děkanátních turnajů. V tomto roce získalo v DHL ve Frýdlantě n. O. V současnosti začíná sportovat na kolečkových bruslích.
 • Stolní tenis
  Oddíl vede ing. arch. Aleš Bílek a MUDr. Záškodný. Připravuje májový a vánoční turnaj, který je již tradičně turnajem dvoučlenných družstev a je hodnocen zúčastněnými hráči velmi kladně.
 • Všestrannost oddíl podniká výlety po okolí i několikadenní na Slovensko. V tělocvičně se věnuje malým dětem. Hrají hry a cvičí na nářadí. Vede ing .Jana Kotherová.

2004

 • Oddíl florbalumezi spoustou chlapců a děvčat, kteří se tu vystřídali, se zformovala skupinka, kterou začala zajímat i soutěžní činnost. Hráči slaví úspěchy na školních turnajích i středoškolských hrách. Družstvo se ale potýká s velkou migrací členů, velikostí tělocvičny a nedostatkem dospělých cvičitelů. V roce 2004 se v regionální soutěži Ostravského regionu umístilo na 5.místěV soutěži o nejlepšího střelce obsadil 3. místo Chmel Ondřej, 4. místo Solík Jaroslav.
 • Oddíl stolního tenisu – oddíl pořádá každoročně velikonoční a vánoční turnaj jednotlivců v kategorii žáků a dvojic u dospělých.  Věhlas turnaje v rámci okresu dosvědčuje skvělá účast – 48 hráčů. V tvrdé konkurenci hráčů vyšších soutěží uspěli naši borci Tomáš Šigut a Jiří Liberda. Umístili se na 2. místě.
 • Oddíl všestrannosti a  pobytu v přírodě – každou neděli odpoledne je v tělocvičně řada dětí a mládeže, případně i jejich rodičů, kteří sportují a hrají různé hry.
 • Oddíl in-line hokeje a hokejbalu  – vede jej Radim Tomášek a má osm členů.
 • Oddíl tenisu
  založili Lukáš a František Karličtí. Bylo to v roce 1998, ale do jednoty přešel teprve v tomto roce.

2005

není žádný záznam

2006

 • Oddíl stolního tenisu
  Družstvo A hraje dlouhodobě v okresních soutěžích I. třídy. Zdatnými hráči jsou Jiří Liberda, Vlastimil Foldyna, Tomáš Ivánek ze Lhotky a Oldřich Tůma.
  Družstvo B hraje v okresní soutěži III. třídy. Patří k němu Aleš Bílek a potom mladí kluci, kteří od dětství se motali kolem ping-pongových stolů a nyní už soutěží. Jsou to Jan Sasyn, Ladislav Barabáš ml., Jarek Vrba, Petr Bocek. Nesmíme zapomenout na Radka Zlého, který zde dojíždí ze Lhotky.
  Letos se oddíl začal  více věnovat dětem.  Vlastimil Foldyna už několik let trénuje začínající žáčky  a tak všichni doufají, že v příští sezóně bude soutěžit i jako družstvo žáků.
 • Hudební skupina Ptačoroko
  V sokolské župě funguje asi 25 souborů. Mezi ně patří i hudební skupina Ptačoroko, kterou tvoří členové tělocvičné jednoty v Metylovicích Lukáš Karlický a jeho synové František, Václav, Josef a Jan Karličtí. Úroveň jejich vystoupení je velmi dobrá.

2007

Sport v obci

 • Na valné hromadě 20. ledna se členové Tělovýchovné jednoty Sokol Metylovice rozhodli změnit název na Sportovní klub Metylovice. Zkratka je SK.  Tím se předejde nejasnostem, zda jde o Tělovýchovnou nebo Tělocvičnou jednotu. Ve Sportovním klubu nadále pracují oddíly fotbalu, volejbalu, nohejbalu, sportu pro všechny a kulturistiky.
 • Starosta Tělocvičné jednoty Sokol Lukáš Karlický vzal zpět výpověď ze smlouvy, která byla uzavřena mezi Tělocvičnou jednotou a Obcí Metylovice. Podle ing. Karlického padly důvody výpovědi. Byla ustanovena pracovní skupina, která vypracuje dvě varianty smluv mezi oběma subjekty. Jedna se bude zabývat dlouhodobou výpůjčkou, ve druhé půjde o převod Sokolovny do majetku obce. Tělocvičnou jednotu ve stanovené skupině zastupuje ing. Lukáš Karlický, za obec jsou v ní starosta a další členové zastupitelstva, JUDr. Antonín Fajkus zastupuje Sportovní klub a Miroslav Juřica Sbor dobrovolných hasičů.
 • Oddíl stolního tenisu
  Hraje v něm šestnáct aktivních hráčů. Ti se pravidelně účastní dlouhodobých soutěží Okresního svazu stolního tenisu. Tělocvičnou jednotu zastupují dvě družstva. Družstvo A soutěží v Okresním poháru I. třídy, družstvo B v okresním poháru 3. třídy. Trénink je dvakrát týdně v tělocvičně a v kinosále.
  Velikonoční turnaj 8. dubna připravila naše Tělocvičná jednota dobře. Letos závodilo 26 hráčů, kteří utvořili třináct dvoučlenných družstev. Na velmi pěkné 3. místo dosáhli Tomáš Šigut a Ladislav Barabáš z Metylovic. Druhé místo patřilo družstvu z Komorní Lhotky. Vítězi turnaje byli Vančura  Mojmír a Piska Radomír. Vyčerpaní hráči obnovili ztracenou energii vydatným gulášem v baru OKO.
  Druhý den dopoledne hrála mládež. Přišlo osm dětí a hráli systémem každý s každým. První místo obsadil Lukáš Kulhánek, druhé Tomáš Foldyna a třetí Marek Schmidt.
  Deset žáků si dopoledne 22. 12. zahrálo na Vánočním turnaji v Metylovicích. Na 1. místo se probojoval Ondřej Pečinka, následoval Marek Vévoda. Na třetí místo skončil Tomáš Foldyna.
  Odpoledne patřilo dospělým dvojicím. Hrálo 42 hráčů, přijeli i z Komorní Lhotky.
  První místo obsadila dvojice Hlaváč – Sasyn, druhý jmenovaný je z naší TJ, na druhém místě se umístili Blabla-Blabla z Kozlovic a třetího stupínku dosáhla domácí dvojice Šigut – Zlý.
 • Oddíl všestrannosti schází se v neděli odpoledne, vede je Jana Kotherová. Přichází asi deset nadšenců pestrého věkového složení – děti, mládež, dospělí. Obvykle rodič s dětmi. Náplň je různá. Kolektivní hry, badminton, vybíjená, jízda na kolečkových bruslích. Nechybí ani fotbal a především florbal. Někdy si jdou zahrát tenis na kurty.

Zápisy 2008 – 2012  z archívu TJ Sokol Metylovice

2008

 • Na valné hromadě v březnu 2008 rezignoval stávající starosta TJ Lukáš Karlický. V nových volbách se starostou stal Milan Hajdušek, jednatelem Aleš Bílek, místostarostou Jiří Liberda a hospodářem Vlastimil Foldyna.
 • Oddíl stolního tenisu pracuje úspěšně. Nově vzniklo smíšené družstvo žáků. Trénuje je Vlastík Foldyna.
  Do místní školy byl dlouhodobě zapůjčen stůl na stolní tenis, rakety a míčky a tak děti z místní školy si mohou o přestávkách, čí po škole zahrát ping-pong.
  A mužstvo hraje  popředí okresního přeboru. B mužstvo hraje 3.třídu okresní soutěže. Opět se uskutečnily turnaje mládeže a dospělých.
 • Odbor všestrannosti stále funguje. Vedoucím se stal  Jaroslav Beran.
 • Koncem srpna se zřítil do hlediště v kinosálu stropní podhled. Nikomu se nic nestálo. Odhadnuta škoda za 594 000 Kč. Shánějí se peníze na opravu. Opravovat se začalo již koncem října.

2009

 • Prioritou mezi sporty je stolní tenis.  Tradičně se pořádaly tradiční Vánoční a Velikonoční  turnaje.
 • Florbal – pod hlavičkou TJ Sokol Metylovice dočasně funguje oddíl z Kozlovic, a to proto, aby se mohl zúčastňovat soutěží pořádaných přes sokolské struktury. Dosahuje dobrých výsledků.
 • Po dokončení tělocvičny v Kozlovicích přestoupí tam.
 • Daří se práce se sponzory (AQM Bohumín, Hanácká kyselka Horní Moštěnice, Sawyo  Vratimov, Metalcat  Metylovice a VZP)
 • Komunikace a prezentace TJ Sokol
  všech hlavních aktivitách a akcích informujeme především v obecním Zpravodaji a  na obecních internetových stránkách obce. O akcích jsme informovali i v místním rozhlase. Rovněž vyšly články o Deníku Frýdeckomístecka a v měsíčníku Mikroregion Frýdlantsko Beskydy.
 • Rekonstrukce kinosálu
  Byla úspěšně dokončena rekonstrukce kinosálu
  Zbývá zprovoznit technicky a funkčně jeviště
  Poděkování patří výboru, jednotlivcům, brigádníkům, MSŽ, starostovi, spolkům
 • Projekt Objevujeme kroniky Metylovic
 • Večer plný kronik – poděkování všem kdo se podíleli, přispěli  – navíc se vybralo přes 2 000 Kč
 • Starosta TJ nechal přepsat Obecní kroniky Metylovic do elektronické podoby a inicioval vytvoření samostatných webových stránek. Ty jsou umístěny na webových stránkách obce.
 • Podíl TJ Sokol při oslavách 710 let založení obce fotbalovém hřišti – červen 2009
  spoluúčastí na samotných oslavách založení obce v červnu 2009
  prezentací v tisku a na internetu
 • Rekonstrukce kinosálu
  Byla úspěšně dokončena rekonstrukce kinosálu
  Zbývá zprovoznit technicky a funkčně jeviště
  Poděkování patří výboru, jednotlivcům, brigádníkům, MSŽ, starostovi, spolkům
 • Podíl TJ Sokol při oslavách 710 let založení obce
  spoluúčastí na samotných oslavách založení obce v červnu 2009
  prezentací v tisku a na internetu
 • Povedlo se odkoupit sousední pozemek  o výměře 173 m2 od p. Mamulové, který nebyl vykoupen při rekonstrukci Sokolovny v roce 1971 a zasahoval pod Sokolovnu. Plány na další období
  Vybudovat klubovnu TJ Sokol z bývalé kino promítací místnosti
  Sloužila by jako zasedací místnost, klubovna pro oddíl stolního tenisu a pro archív TJ

2010

 • Během roku se zcela vytratil z naší TJ oddíl tenisu, který přešel pod nově zřízené občanské sdružení.
 • Ukončili jsme spolupráci s mládežnickým florbalovým seskupením mladých žáků s Kozlovic, kteří pod názvem TJ Sokol Metylovice, se úspěšně zúčastňovali florbalových soutěží pořádaných sokolskými strukturami. Nyní jsou plně začleněni do sportovní jednoty  v Kozlovicích.
 • Nově jsme však založili nový nesoutěžní oddíl badmintonu. Plně jsme využili možnosti zabojovat o dotaci z České obce sokolské na vybavení badmintonovým setem a uspěli jsme. Bylo nám proplaceno vybavení za 11 500 Kč z celkových nákladů  cca 14 500 Kč na nákup badmintonových stojanů, sítě, 4 kusů špičkových raket a kvalitních míčků. Příznivci badmintonu z řad Sportovního klubu nalajnovali hřiště na podlahu Sokolovny. S těmi se o kutr také dělíme.
 • Aktivita výboru i řadových členů je vcelku dostatečná. Jde to uvidět hlavně při brigádách, čí zajišťování různých aktivit.
 •  TJ plní svůj přirozený smysl – poskytnout útočiště zájemců o výkonnostní sportování  a volnočasové  aktivity.
 • Finanční situace
  Významným zdrojem financí  jsou příspěvky od členů TJ. Tyto členské  příspěvky  jsou aktuálně 300 Kč u dospělých členů a  100 Kč děti a mládeže do 18 let.  Faktem je že z těchto částek oddíl dostává zpět 70%. Stále důležitější roli bude v budoucnu samofinancování.  Navíc členové oddílu stolního tenisu a badmintonu platí oddílové příspěvky ve výší 200 Kč ročně. I ve finančním životě naší TJ Sokol v Metylovicích, těžce na nás doléhá nejen globální ekonomická krize, ale také mizerná situace v a.s. Sazka. Tento hlavní zdroj financí do sportu v ČR je zmítán mocenskými, finančními a systémovými problémy. Svou funkcí vůbec neplní. Proto i možnost získávání prostředků z Č.O.S. čí Sokolské župy MS je a bude značně omezená.
 • Povodně v květnu 2010
  V polovině května zasáhly náš region dlouhotrvající vydatné deště. Ty podmočily objekt Sokolovny tak, že spodní voda na chodbě, šatnách a ve všech místnostech poničila omítku, malby, zvedla parkety v kinosále a způsobila i zatečení přes střechu.  Velkým úsilím se povedlo získat na opravu finanční prostředky a zasažené prostory vylepšit. (Více ve článku CO SE POVEDLO ZA POSLEDNÍ  ROKY)
 • Nová nájemní  smlouva  o užívání Sokolovny mezi TJ a obci Metylovice, veřejnosti
  Po dvouletých peripetiích se v březnu 2010 podařilo s Obecním úřadem Metylovice uzavřít velmi důležitou dlouhodobou Nájemní smlouvu na 15 let.
  Bez této smlouvy by nebylo možno vůbec pomýšlet na jakékoliv čerpání dotací.
 • Žádost o dotaci  MŽP
  Od poloviny roku se plně zabýváme a připravujeme  na podání žádostí na dotaci Zlepšení kvality ovzduší, konkrétně na pořízení nízko emisního spalovacího zdroje a snížení energetické spotřeby v budově TJ Sokol Metylovice.
 • Vybudování klubovny TJ
  V minulém období jsme si zásadním způsobem na převážně na naše náklady a svépomoci  zrekonstruovali bývalý prostor kino promítací, postupně je třeba dokončit i detaily.
 • Výměna ventilů.
  Po dohodě s OÚ Metylovice jsme na  vlastní náklady  vyměnili  koncem října v celém objektu Sokolovny nefunkční ventily na vytápěcích tělesech.  Nyní je možno na rozdíl od minulosti vytápět pouze určité prostory a nevytápět stále celou Sokolovnu. Toto opatření jistě ušetří prostředky na nákup paliva. Náklady byly 9 900 Kč.
 • Podíl TJ Sokol při otevření muzea Kožane město – srpen 2010
  Při hojně navštívené akci na  slavnostním  otevření muzea  jsme se prezentovali vlastním stánkem, (který nám půjčili hasiči) s pitným občerstvením, exkluzivním koňským gulášem, čí prodejem suvenýrů, které jsme si sami udělali. Starosta TJ a jednatel a další členové se výrazně organizačně podíleli i na samotném otevření muzea.
 • Spolupráce s partnery  se Sokolskou župou Moravskoslezskou, Obcí Metylovice, Sportovním klubem Metylovice a Sborem dobrovolných hasičů je velmi dobrá, bezproblémová.

2011

 • Výměna ventilů.
  Dokončili jsme výměnu nefunkčních ventilů na vytápěcích tělesech.  Náklady činily 8 956 Kč.
 • Finanční situace
  Významným zdrojem financí jsou členské a oddílové příspěvky od členů TJ. Je jasné, že stále důležitější roli bude v budoucnu hrát samofinancování.
  Doléhá na nás nejen globální ekonomická krize, ale také mizerná situace v a.s. Sazka. Tento hlavní zdroj financí do sportu v ČR se v průběhu roku rozpadl a přestal plnit svou funkci. Nový zákon o „hazardu“ převedl rozdělování finančních prostředků pod stát.
  Po delší době jsme dostali i příspěvek na činnost a provoz TJ ve výši 10 990 Kč z rozpočtu obce Metylovice, která nám jej poskytla podle nových pravidel pro přidělování příspěvku spolkům a organizacím.
  Jinak je třeba poděkovat i dosavadním sponzorům  firmě Metalcut Vlastíka Foldyny, který poskytl významný sponzorský dar, společnosti Hanácká kyselka s.r.o., a dalším připívajícím z řad jednotlivců, sympatizantů a firem.
  Smutné je, že ještě 6 let musíme splácet starý dluh ve výši 10 000 Kč ročně po předchozím vedení  TJ které zakoupilo louku nad Sokolovnou pro budoucí výstavbu haly na tenis. S praktickým využitím pozemku si nyní nevíme rady.
  Ani v jednom případě jsme neuspěli se žádostmi o nadací (OKD, ČEZ, Hyundai). Přihlásili jsme se do Nadaci Hyundai a OKD s projektem „Divadlo znovu žije“, kdy jsme žádali finanční prostředky na rekonstrukci  jeviště, vylepšení hlediště, technické zařízení a bezpečnostní osvětlení. Rozsah cca 300 000 Kč.
 • Sportovní výsledky
  Povedlo seudržet A tým stolního tenisu v OS 2. Takže těmto hráčům patří velká gratulace. I když občas prohráváme, všichni se snaží bojovat co to jde, a že pro úspěch se snažím naši borci udělat maximum. A není žádná hanba prohrát po boji s lepším, čí šťastnějším soupeřem. Jistě nebudeme kupovat čí prodávat žádné výsledky, korumpovat soupeře či nějaké jiné „prasárny“. To nám jistě nestojí za to.
 • Žádost o dotaci  MŽP
  Od února 2011  jsme plně zaměstnání přípravou na podání žádostí na dotaci 24. výzvy Ministerstva životního prostředí z Prioritní osy 2, oblast podpory 2.1. Zlepšení kvality ovzduší, konkrétně na pořízení nízko emisního spalovacího zdroje a snížení energetické spotřeby v budově TJ Sokol Metylovice.
  Jde o výměnu litinových kotlů a změnu paliva z uhlí a dřeva na plyn, výměnu všech oken a venkovních dveří a zateplení celého pláště budovy. Další stavební úpravy by probíhaly dle finanční úspěšnosti v případě kladného vyřízení žádosti.
  Naprosto zásadním předpokladem bylo celou záležitost předjednat s Obci Metylovice. Ta v usnesení Zastupitelstva obce závazně přislíbila celou případnou rekonstrukci financovat. To znamená průběžně platit všechna faktury za odvedené práce, (projektovou dokumentaci, auditorku, poradenské firmy, stavební činnost apod.) a pak vlastně počkat kolik peněz  se po několika měsících dostane zpět. Každopádně musím pochválit příkladný přístup starosty obce Lukáše Halaty a místostarosty obce Radka Kulhánka, kteří jsou opravdu velmi nápomocni.
 • Našim pravidelným účastníkem pingpongových turnajů Ing. Petrem Bezecným byla vypracována projektová dokumentace. Rovněž tak byl zpracován i Energetický audit.  Ten je předepsán dle zákona o hospodaření o energiích. Obecně je jeho účelem stanovit o kolik bude hospodárnější užití jednoho konkrétního řešení oproti dosavadnímu stavu. Tyto hodnoty jsou jediný relevantní výstup, který má z auditu vyjít. Touto hodnotou je v našem případě snížení emisí oxidu kyslíku. Právě toto snížení je monitorovacím identifikátorem, který je posuzován  v rámci schvalování projektu k poskytnutí dotace. Na tom závisí   náš úspěch či neúspěch.  Rozpočet nám zdarma zpracoval Ing. Lumír Hajdušek.  Samotný rozpočet se pohybuje ve výší 6 085 000 Kč. Ze dvou možností profinancování jsme zvolili použil formát  minimis, který nám dává šanci dostat zpět částku ve výší 200 000 Euro, tedy 4 800 000 Kč. Rozdíl mezi navrhovanou částkou se dá snížit vhodným zadáním a výběrem oslovených firem. K této klíčové oblasti by byla opět přizvána poradenská firma.
  Když se projekt schválí, můžeme provést opravy (výměna kotle, výměna oken a dveří, zateplení ) až v hodnotě necelých 5 milionů Kč, když nám projekt neschválí, utratíme za projekty bez náhrady přes čtvrt milionu korun. Pro útěchu, y se snad mohou hodit při podobné šanci v budoucnosti.
  Racionálně si věříme. Žádost nám formálně vypracoval a podal k 20. prosinci 2011 na MŽP profesionální dotační konzultant p. Bc. David Hyšpler z Metylovic – Pasek. Využíváme servisní informační síť Regionální rady pro tyto účely, navíc nám odborné informace dodává náš člen Toník Hajdušek, přímo člen Regionální rady Olomouckého kraje, čí navštěvujeme detašovaná pracoviště MŽP, kde konzultujeme své konkrétní dotazy a připomínky s pracovníky ministerstva.
  V prosinci podána na MŽP přihláška se žádosti na dotaci ve výši cca  4 800 000 Kč.
 • Vybudování klubovny TJ
  Je v dobré kondici, je několikrát v týdnu používána. Je oblíbeným místem členů a sympatizantů, stále ji vylepšujeme.
 • Bezpečnostní a nouzová osvětlení
  Po dohodě s OÚ Metylovice jsme  instalovali  v objektu Sokolovny nová bezpečnostní a nouzová osvětlení. Výměnu prováděl velice levně Miloš Žídek, náš kamarád. Tuto úpravu ocenili především pořadatelé fotbalového plesu, kteří měli právě na toto neohlášenou kontrolu z Krajské hasičské stanice   v Ostravě.
 • Sestřelení amerického letadla  – červen 2011
  Při hojně navštívené akci v kinosále, byla autorem p Tofelem představena kniha Poslední let bombardéru B 17, která pojednává o letadle, které bylo koncem v srpnu 1944 sestřeleno nad Metylovicemi. Následovala velice zajímavá diskuse, z řad přímých svědků této události, která přinesla i nové, dosud neznámé poznatky. Akce byla velice kladně hodnocena.
 • Spolupráce s partnery
  Sokolská župa Moravskoslezská – zde je spolupráce na velmi dobré úrovní. Když mohou, tak pomohou. Na úhradu povodňových škod jsme dostali mimořádných 20 000 Kč, které nám velmi pomohly. Rovněž osobní vztahy s funkcionáři župy jsou velmi dobré.
 • Obec Metylovice
  Dá se zodpovědně říct, že spolupráce je každý rok  lepší a lepší. Poté co jsme si upřesnili vzájemný vztah v nová dlouhodobé nájemní smlouvě, práva a povinnosti se oboustranně respektuji. Problémy se řeší aktuálně se vzájemným pochopením. Za to patří obci  poděkování
 • Sportovní klub Metylovice
  Rovněž zde je spolupráce velmi dobrá, bezproblémová. Oba spolky se snaží si vzájemně pomáhat. Zde patří poděkování především předsedovi SK Radkovi Kulhánkovi, Lumíru Hajduškovi a paní Růži Vrbové.
 • Sbor dobrovolných hasičů
  I zde platí předchozí věta. Vše O.K. Je třeba  poděkovat  starostovi SDH a příznivci TJ Sokol  Milanu Pečínkovi a  mnoha členům SDH.

2012

 • Koncem září 2012 nám byl grant potvrzen na rekonstrukci MŽP,  a můžeme ji  využít, až  do  výše  cca 4,8 milionu korun. Je třeba doprojektovat  stavební dokumentaci.
 • Byly zcela dokončeny úpravy klubovny, včetně vnitřního zařízení.
 • Podařilo se důstojně oslavit 100. výročí založení TJ Sokol Metylovice
 • V nákladu 700 výtisků  vyšlo  mimořádné číslo obecního Zpravodaje u příležitosti 100 let od založení TJ Sokol v Metylovicích v rozsahu 42 stran.

2013

 • A mužstvo mužů hraje Okresní soutěž 1.třídy
 • Byla provedena rekonstrukci Sokolovny, konkrétně pořízení nízko emisního spalovacího zdroje a snížení energetické spotřeby v budově TJ Sokol Metylovice z ekologického grantu Státního fondu životního prostředí v hodnotě 5 500 000 Kč.
 • Souběžně byl získán grant na výměnu podlahy, nové obložení a výměnu osvětlení v rozsahu cca 1 400 000 Kč.
 • Navíc byly provedeny další práce – vybudování bočního vchodu do tělocvičny, nové hromosvody, úpravy před kinosálem, zhotovení vzduchotechniky v objektu, opravy jeviště, obnova sociálního zařízení a WC, apod. v hodnotě cca 600 000 Kč.

2014

 • Hned od počátku roku pokračoval běžný provoz v Sokolovně. Ta je bohatě vytížená. Cvičenci si novou tělocvičnu pochvalují.
 • Ještě bude třeba vyřešit problémy s akustikou a zkvalitnit sociální zařízení.
 • Byly zakoupeny zbývající 2 pozemky pod budovou Sokolovny, které měli ve vlastnictví manželé Sulírovi z Metylovic a Sportovní klub Metylovice. Tato nevyřešená událost se táhla již skoro padesát let a se změnou legislativy bylo nutno využit příhodné doby k ukončení tohoto nenormálního stavu.
 • Plynárenská společnost RWE GAS Net s.r.o., Ústí nad Labem proto požádala o zřízení úplatnéh věcného břemena pro plynárenské zařízení (vstup, vjezd, opravy, provozováni plynárenského zařízení. Úplata za zřízení věcného břemene za 18 metrů plynovodní přípojky činí 700 Kč.
 • Družstvo TJ Sokol se v Staříči zúčastnilo premiérového přeboru Moravskoslezské sokolské župy.B mužstvo (Stanislav Včelka, Tomáš Vítek) skončilo na skvělém 3.místě, A mužstvo (Milan Hajdušek, Jiří Páleníček) se umístilo na 6.místě. Celkem se zúčastnilo 12 družstev.
 • Oddíl stolního tenisu měl v sezoně 2013/2014 měl přihlášený v Okresních soutěžích 3 družstva pod názvem Sokol Metylovice/Lhotka A,B,C. Šlo o výpomoc TJ Sokol Lhotka, kde se řeší kritický nedostatek hráčů a dostatečná vytíženost našeho kádru.
 • Brigádnickou výpomoci a dary jsme zakoupili za cca 14 000 Kč Donic robota na stolní tenis. Je digitálně naprogramován na mnoho předvolených variant. (rychlost, backhand, forhend, hra do rohů, apod.) Hlava na druhé straně stolu vystřeluje míčky ze zásobníků. Hráč je vrací zpět, kde je zachycuje velká sítě za robotem a z ní se opět plní zásobník míčků. Velmi oblíbené a dynamické zpestření tréninku.
 • Jedním z naších plnohodnotných hráčů v ping pongu je i postižený Adam Kožuch, který u nás hraje za C družstvo na vozíku. Zúčastňuje se také vyšších  soutěží  hendikepovaných. Trénuje jej Roland Krmaschek z Frýdku, bývalý reprezentant Československa a hráč 1. Bundesligy. V obou soutěžích je úspěšný.
 • TJ Sokol se dohodl s Obecním úřadem Metylovice na dlouhodobém pronajmu Sokolovny na dobu 20 let s účinnosti od 1.1.2015
 • TJ Sokol má k 31.12. 2014 – 46 členů, z toho 7 dětí a mládež.

2015

 • Členské známky jsou ČOS navýšeny na 500 Kč pro dospělé, 100 Kč děti a mládež, 100 Kč sympatizanti.
 • Oddíl stolního tenisu (3 družstva) stále vystupuje v Okresních soutěžích pod názvem TJ Sokol Metylovice/Lhotka.
 • Aktivně jsme se zúčastnili na fotbalovém hřišti  1. ročníku Gulášfestu ve vaření kotlíkového guláše na otevřeném ohni. Roli šéfkuchaře převzal za nemocného, opravdového šéfkuchaře Mariána Ledvoně, student  Jarek Vrba. Účast 6 družstev, v první trojici jsme se neumístili, ale guláš se nám povedl.
 • V rámci stejných Obecních slavností jsme skončili třetí v soutěži netradičních recesistických disciplín. Měli jsme na víc.
 • Za velkého zájmu návštěvníků (skoro plný kinosál) uskutečnila přednáška Mgr. Jaroslava Vrby  „Něco o astrologii“. Výborně připravený audiovizuální program natolik zaujal posluchače, že v diskusi položili více než 20 dotazů.
 • Podzimní přednášku Radka Zlého „Na kole po Maroku“ jsme zrušili těsně před akcí, neboť Radek měl nepříjemný úraz. Na podzim 2016 jistě dostane novou šanci.
 • Stále se nedaří založit divadlo. Naposledy hráli místní ochotníci v roce 1962 (Lucernu od Al. Jiráska). Vše vázne na režisérovi, z místních zdrojů se těžko hledá.
 • Rekonstrukce sociálních zařízení u kinosálu. – odložena nejdříve na rok 2016. Sociální zařízení  se nacházejí s nedobrém stavu (nikoliv však v kritickém či havarijním) a zasluhovaly by rekonstrukci. Rovněž by se vyřešil přístup handicapovaných na WC. Architekt Petr Bezecný zpracoval projekt. Náklady jsou ve výší 250 – 400 tisíc korun. I když by nám pravděpodobně pomohla obec, naše finanční možnosti zatím naprosto nedostačující. Budeme spolu s obcí Metylovice, zkoušet získat prostředky pomocí dotací, grantů apod.
 • Tělocvičná jednota měla k 31.12.2015 – 49 členů, z toho 37 dospělých a 12 členů mladších 18 let.

2016

 • 13.3.2016 se uskutečnila Valná hromada TJ. Pro další nadcházející 3 leté volební období zvolila:

            starostu   – br. Milan Hajdušek

            místostarostu – br. Jiří Liberda

            jednatele – br. Aleš Bílek

            hospodáře – br. Vlastislav Foldyna

            členy výboru – br. René Schmidt, br. Pavel Navrátil, br. Jaroslav Vrba,

br. Jaroslav Beran (za odbor všestrannosti)

            členka pověřená kontrolou činnosti – sestra Taťána Liberdová

 • Do sezony 2016/2017 vystupují družstva stolního tenisu opět pod názvem TJ Sokol    Metylovice. Již několik let je naším  bezkonkurenčně nejlepším hráčem Tomáš Šigut s více než 90% úspěšnosti v mistrovských utkáních.      ¨
 • Tak jako každoročně se konaly ve stolním tenisu 2 turnaje dvojic (Velikonoční a Vánoční)
 • Díky sponzorům se daří obstarat hodnotné ceny. Účast bývá cca 30- 36 hráčů, což je kapacitně na samé hranici možnosti. U hráčů jsou velmi oblíbeny a nové dvojice se do turnaje dostávají jen velmi obtížně.
 • Naprosto stejná situace je na dvou velmi podobných turnajích v badmintonu. Tam hrají navíc soutěž jednotlivců. Celková účast je cca 20 hráčů, což je dáno tím, že se hraje jen na jednom kurtu. Badminton je atraktivní sport, počty členů vzrůstají, především o mladé sportovce.
 • V prosinci byl založen Šachový oddíl při TJ Sokol.  Prioritně je pro děti, s tím, že mládež může hrát v soutěžích s dospělými. Dospělí jsou taky vítáni.
 • Od podzimu 2017 se chceme zúčastnit již v okresní soutěži Českého šachového svazu. Předsedou oddílu a trenérem je Petr Vysoglad, aktivní hráč šachu.
 • Oddíl byl vybaven pěti oficiálnímu soutěžními sadami šachů a patero šachovými hodinami. Hrací místo na tréninky a zápasy je klubovna TJ Sokol.
 • Probíhá další pokus založit divadlo. Snad to dopadne nadějně.
 • Na sám konec roku se povedlo získat skoro 47 000 Kč (dotace + spoluúčast) za zakoupení divadelní ovládacího pultu s příslušenstvím. Ten by měl umožnit hrát kvalitní divadlo z hlediska osvětlovacího. Po instalaci bude bezplatně sloužit všem uživatelům jeviště (obec, škola, spolky  apod.)
 • Tento rok jsme si vydělali a dostali přes 100 000 Kč (dary, dotace OÚ Metylovice, dotace MŠMT přes Moravskoslezskou župu sokolskou). Naše spoluúčast je však cca skoro 50%.  Ve hře je dotace na 36 000 Kč přes MŠMT na mládež.
 • Velmi děkujeme jednotlivcům, obci Metylovice, sokolům z Moravskoslezské župy.
 • Státu neděkujeme ani náhodou, ten na malý vesnický sport kašle.
 • Tělocvičná jednota měla k 31.12.2015 – 49 členů, z toho 37 dospělých a 12 členů mladších 18 let.


Kontakt
TJ Sokol Metylovice
Adresa: Metylovice 111, PSČ: 739 49
E-mail: sokol.metylovice@gmail.com
IČO: 683 34 630
Odpovědná osoba: Pavel Navrátil, starosta TJ Sokol Metylovice
Spojte se s námi
TOPlist