Co se podařilo za poslední roky

Zásadní výměna vedení Tělocvičné jednoty Sokol Metylovice na Valné hromadě v roce 2008, nepřinesla jen nové tváře v čele jednoty, ale i jiný pohled a vize, novou strategií a změnu priorit.

Za tu dobu se udělalo hodně běžné spolkové práce. V průběhu roku jednota žije víceméně zaběhlým rytmem, ale přesto jsou některé aktivity, které mají nadčasový přesah. Ve stručnosti bych některé takové popsal, o kterých se domnívám, že jsou tím, čím se můžeme pochválit.

Opravit a vylepšit kinosál (začátek r. 2009)

Havárie po pádů stropního podhledů do hlediště nás donutila zásadním způsobem zrekonstruovat a vylepšit kinosál..

Koncem srpna roku 2008 se v kinosále Sokolovny zřítila část stropního podhledu do hlediště. Prolomení zteřelých dřevěných nosných trámů navíc zničilo část vybavení kinosálu (obložení, elektroinstalaci, sedadla, podlahu, závěsy, apod.) Hlavní příčinou pádu podhledu bylo nejen stáří masivních trámu (tloušťka 24×24 cm), ale především napadení dřevokazným hmyzem a dlouhodobě uzavřená vlhkost bez odvětrání. Bohudík v kinosále nikdo nebyl, takže došlo jen k materiálním ztrátám. Škoda byla odhadnuta na více než půl milionů korun. Tato suma na opravu byla pochopitelně nad možnosti Tělocvičné jednoty Sokol, jejíž roční rozpočet se pohybuje v řádech desítek tisíc korun. Je tvořen jak členskými a oddílovými příspěvky, tak i účelově vázanými dotacemi ze Sokolské župy Moravskoslezské čí Obecního úřadu Metylovice. Vyřešit finanční problém bylo klíčem k úspěchu. Velké osobní úsilí však přineslo ovoce.

Sokolovna byla pojištěna generální smlouvou mezi Českou obcí sokolskou a pojišťovnou Generali. V ní jsou vyjmenované konkrétní pojistná rizika. Pád starého stropu tam však rozhodně není, což vedlo k opakovaným zamítnutím našich žádosti o úhradu škodní události. Po složitých jednáních, nám pak pojišťovna Generali na základě jednorázové Dohody o narovnání vyplatila částku 100 600 Kč.

Maximální snaha výboru TJ Sokol vedla k získání nevratné výpomoci ze Sokolské župy Moravskoslezské ve výší 60 000 Kč z rezervního fondu a k získání nevratného finančního příspěvku 55 000 Kč z Obecního úřadu Metylovice. Zbylá část na úhradu rekonstrukce byla získána z vlastních zdrojů a od sponzorů – bezmála 100 000 Kč. Nutno říci, že jsme měli přislíbeno o dost více peněz, než jsme nakonec dostali. Bohužel vnější vlivy ve světové a domácí ekonomice nám nepřály – začátek globální finanční krize, existenční problémy menších a středních firem – našich dohodnutých sponzorů, snížení dotaci pro ČOS ze Sazky, dále v důsledku navýšení DPH, nešťastného libereckého Mistrovství světa v lyžování, které spolykalo cca 2 miliardy Kč z prostředku pro neziskový sektor, apod.). Museli jsme proto hospodařit s tím, co jsme reálně měli na účtu. Každou korunu jsme obraceli doslova dvakrát.

Dvěma bezplatnými brigádami za hojné účasti členů TJ Sokol jsme vyklidili sál od spadlých trámů a všudypřítomné suti. Použitelné dřevěné části stropu byly bezplatně nabídnuty obci k vytápění obecních objektů.

Nezbytnou činností bylo odstranění zbylé části stropního podhledu (cca 130 m²). Tuto nebezpečnou práci jsme společně i s úklidem zajistili se spřátelenou truhlářskou firmou Lukeš z Frýdlantu. Další pracovní činnosti bylo odrezivění a speciální nátěry 7 ocelových vazníků, které provedla specializovaná firma, tvořeny známými z řad horolezců. Cena za tyto práce ve výškách byla rovněž kolegiální. Zcela bylo demontováno i zničené hlediště. Tady nám vydatně pomohli naši senioři a sympatizanti. Zde bych rád vyjmenoval převedším pány Františka Žídka, Eduarda Lengyela a Petra Němce.

Pomáhali i ostatní, nejen metylovští. Díky pochopení Rady zastupitelstva města Frýdlantu se nám podařilo na poslední chvílí odkoupit 130 kusů sedadel z bývalého frýdlantského kina za symbolických 5 korun za sedadlo. Ty jsme si z frýdlantského kina demontovali a dovezli do Metylovic. Dva dny poté se budova kina srovnala se zemí.

Velké štěstí jsme měli na firmu, která nám zhotovila samotný stropní podhled. Díky našemu rodákovi a kamarádovi Zdenku Lepíkovi, jsme se dostali na cenu 90 000 Kč (materiál + práce). Mimochodem nejvyšší srovnatelná nabídka od jiných firem byla 168 000 Kč, ostatních 7 firem se dostalo mezi 105 až 140 000 Kč.

S opravou podlahových krytin nám velmi pomohl pan Miroslav Matula, senior z Kozlovic. Byl k nám cenově velmi shovívavý a ještě nás zdarma pobavil svým osobitým humorem. Museli jsme vyměnit všechno staré lino, jak na balkoně, tak i v kinosále. Položili jsme do hlediště nové linoleum a vybrousili staré parkety v prostoru mezi hledištěm a jevištěm. Ty pak byly natřeny 4 vrstvami speciálního polyuretanového laku.
Velkou ránu utrpěla dřevěná obložení světel a radiátorů. Zde jsme objevili ve stolaři Michalu Vyvialovi ideálního restauratéra a tvořitele. Tomu pomáhal i jeho bratr Martin a Tomáš Bražina z Dolního konce.
Musela se provést základní obměna elektroinstalace a přidat nová stropní osvětlení nad balkon a před jeviště. Zde se pracovně podílel Aleš Velička.
Časově i odborně náročná byla i montáž hlediště. Muselo se ledacos individuálně upravovat. Dost nám pomohli spoluobčané Vladimír Kozel a František Durák.
Hlavní podíl na rekonstrukci kinosálu měli pochopitelně členové Tělocvičné jednoty Sokol Metylovice, především však užší vedeni: Aleš Bílek – jednatel, Vlastislav Foldyna – hospodář, Milan Hajdušek – starosta a Jiří Liberda – místostarosta, které určovalo, plánovalo, řídilo a koordinovalo veškerou činnost. Tito členové výboru také odpracovali nejvíce bezplatných brigádnických hodin. Kladem bylo, že se celé kvantum práce povedlo rozložit mezi větší počet lidí, a že panovala klidná, pozitivní a týmová atmosféra.
Dnešní moderní doba informačních technologií prudce změnila možnosti, jak získat přehled o technologiích, materiálech, nabídkách služeb a cen. Všech těchto nových způsobů bylo využito v míře maximální, ovšem když bylo třeba pomoct na brigádě, všechno internetové vyhledávaní a nakupování šlo stranou a muselo se osobně přesvědčit kolegy, známé čí neznámé, aby přispěli k dílu.
Velmi nám, a vlastně i sobě, pomohli mladí členové TJ, René Schmidt, Tomáš Šigut, Jaroslav Vrba, Jan Sasyn, Petr Bocek, Antonín Hajdušek, Jiří Liberda ml., Kamila Hajdušková a ostatní.

Jsem rád, že mnoho lidí a organizaci, a to nejen z Metylovic, pochopilo mimořádnost situace a nemožnost pomoci vyřešit problém vlastními silami TJ Sokol, a vyhovělo nám v rámci možnosti, jak to šlo. Za to jim patří dík.

Hodně nám pomohli metylovští hasiči. Masivní kolektivní brigádou vyřešili generální úklid jeviště a podíleli se i na celkovém úklidu. Například jejich současný starosta sboru Milan Pečínka odpracoval 19 bezplatných hodin, zapůjčil lešení a pomáhal i jinak.
S úklidem pomohly i členky a členové tanečního souboru Beseda, které prostřednictvím Renáty Spustové a Dr. Melanie Ševčíkové samy nabídly svou pomoc.

Na naši prosbu nám vyhověly i ženy ze Sportovního klubu, oddílu ASPV, které brigádou prostor zbavily od hrubých nečistot a přivedly kinosál do vysokého lesku.

Velkým přínosem byl i aktivní přístup předsedy Sportovního klubu Radka Kulhánka. Ten se pravidelně zúčastňoval brigád, vypomáhal i materiálně. Rovněž i další členové SK byli aktivně nápomocni při brigádách. Poděkování patří také dalšímu členu SK, Lumíru Hajduškovi za odborné poradenské práce při rozpočtech a vyhodnocování nákladů rekonstrukce.

Za fotbalový oddíl bych rád poděkoval předsedovi klubu Zbyňku Drastichovi, pracovitému brigádníkovi.

Poděkování patří i našim sympatizantům, kteří nám také odpracovali nějakou tu hodinku zdarma (Alena Kozlová, Jiřina Bocková, Dušan Venháč ml.)

Speciální poděkování patří všem pracovníkům Obecního úřadu Metylovice. Ti se nám v rámci možnosti snažili vyhovět. Určující roli v tom sehrál starosta obce Lukáš Halata.

Velký dík patří i užšímu vedení Sokolské župy Moravskoslezské v čele se starostou župy p. Pavlem Kramolišem a hospodářem p. Zdenkem Jakubkem. Ti pro financování naši opravy udělali opravdu hodně.

Rekonstrukce stála TJ Sokol přes 375 000 Kč přímých nákladů a bylo odpracováno 426 bezplatných brigádnických hodin. Hodnota díla se nedá přesně spočítat, ale myslíme si, že zcela jistě přesáhla 600 000 Kč, neboť kinosál je očividně v lepší kondici než před havárií. Nyní má hlediště kapacitu 105 polstrovaných míst, dalších zhruba 20 míst je na balkoně a v případě potřeby je možno přidat do kinosálu i dalších cca 15 židlí.

Úpravy byly dokončeny výměnou dvou nových odhlučněných plastových oken za dosavadní stará okna, která byla víceméně již jen imitací oken. Výrazně se tím přispělo k nižší energetické náročnosti na vytápění. Vzhledem k tomu, že jsme požadovali i vysoké nároky na sníženou hlukovou propustnost, náklady na výměnu činily přes 35 000 Kč.

Víme, že mnohé vesnice čí města mají podobná zařízení ohromující svou velikosti, modernosti, účelovostí, luxusem, atd., ale nám byly rozdány karty takto, a TJ Sokol s tím asi nic neudělá. Nám se náš opravený kinosál líbí, a víme, že v něm jde, vytvořit příjemnou a pohodovou atmosféru.

Sokolovna je majetkem TJ Sokol, ale nyní je pronajata Obecnímu úřadu Metylovice. Jsem přesvědčen, že všichni zainteresovaní mají společný cíl, aby celá Sokolovna byla oblíbeným, příjemným a bezpečným místem všech občanů Metylovic pro sport, kulturu a zábavu.

Vždyť na stejném místě probíhají různé aktivity již od roku 1923, kdy tehdejší Sokol, budovu továrny na zpracování kůží „Antonia“ za 94 000 korun odkoupil a upravil. Kinosál spíše než sportovcům z TJ Sokol, slouží především širší veřejnosti.

Oprava kinosálu byla naprostou nutností. Vždyť v současné době není v naší vesnici jiné podobné místo pro kulturní, společenské, zájmové a spolkové vyžití. Je to jediný prostor, kde se dají pořádat plesy a zábavy, kde mohou vystupovat naši školáci, umělci, čí probíhají setkání občanů a jiné aktivity. Jen pro ilustraci, v dohledné době proběhne Hasičský ples, Valentýnský fotbalový ples, oblíbené Šibřinky, Veřejné zasedání Zastupitelstva obce. Pravidelně zde nacvičuje svá vystoupení soubor Beseda. Trénuje zde i žákovské družstvo stolního tenisu.

Nutno také připomenout, že kinosál je pro různé zájmové a jiné organizace nezastupitelným zdrojem finančních příjmu, především organizaci plesů, zábav, bez kterých by nemohly rozvíjet svou činnost.

Zkulturněné prostory kinosálu pomohly i jiné dobré věci. Po dohodě TJ Sokol s organizátory plesů a zábav se rozhodlo, že se v prostorách Sokolovny nebude kouřit a to zcela jistě přispělo k vyšší kvalitě těchto akcí.

Uspořádat hodnotné kulturní pásmo Večer plný kronik (duben 2009)

Akci připravila TJ Sokol pod vedením svého starosty Milana Hajduška v právě opraveném kinosále. V úvodu bylo poděkováno všem, kdo se o rekonstrukci zasloužili.

Tematický zaměřený pořad „Objevujeme kroniky Metylovic“ přilákal do přeplněného sálu Sokolovny na 150 posluchačů, kteří si vyslechli úryvky z historie obce tak, jak je zaznamenali kronikáři.

Úryvky z kroniky okořenil svým vystoupením místní soubor písní a tanců Beseda s pásmem Perličky a Metylovské písně.
Hlavním protagonistou večera byl historik a etnograf Mgr. Václav Michalička, se zdůrazněním na někdejší historii kožedělné výroby, kdy se Metylovice nazývaly „Koňským nebem“. zdejší biče a postroje byl tehdy velký zájem po celé Evropě. Společně s místní kronikářkou Marií Bartkovou odpovídali na otázky z historie obce.

Dnešní sedmdesátníci si mohli připomenout 50. výročí uvedení opery Viléma Blodka „V studni“ ve které mnozí z nich účinkovali. Úryvek z půl století staré nahrávky zazněl v upravené digitální podobě a návštěvníky překvapil.

V přestávce programu si mohli návštěvníci prohlédnout 17 knih metylovských kronik. Kromě obecních kronik vedených od roku 1923 zde jsou i kroniky školy, hasičů, volejbalu a Sokola, který vedl navíc i kroniku šibřinek.
O tom, že i dnes vyrůstají v obci osobnosti hodné zápisu v kronice, všechny přítomné přesvědčila mladá posluchačka Janáčkovy konzervatoře Lenka Liberdová, která přednesla náročný part houslového koncertu Camilla Saint-Saense.

Uzavřít s Obecním úřadem dlouhodobou Nájemní smlouvu (duben 2010)

V dubnu 2010 uzavřel TJ Sokol dlouhodobou Nájemní smlouvu na 15 let s Obecním úřadem Metylovice. Předali jsme, jako vlastník objektu, staronovému novému nájemci k užívání celou Sokolovnu pro účely tělovýchovné, sportovní, kulturní a společenské, výměnou za fixní částku 120 000 Kč ročně, určených na investice do Sokolovny. TJ Sokol se v ní zavazuje použít veškeré nájemné pouze za účelem havarijních oprav a úprav investičního charakteru. Konečné znění je přijatelným kompromisem mezi oběma stranami.

Vypořádat se z následky povodně z května 2010 (léto 2010)

V polovině května 2010 zasáhly náš region dlouhotrvající vydatné deště. Ty podmočily objekt Sokolovny tak, že spodní voda byla cca 8 cm nad úrovní podlahy ve sklepě a šatnách, poničila omítku, malby, zvedla parkety v kinosále a způsobila i zatečení přes střechu. Sepsali jsme protokol o škodě. Tu jsme odhadli na 44 500 Kč poslali na pojistného makléře Č.O.S. Ten spis neprodleně odeslal na Českou podnikatelskou pojišťovnu a nic. Po mnoha urgencích jsme byli v září 2011 odškodněni ČPP částkou 38 225 Kč, po odečtení 10 000 Kč spoluúčasti. Vzniklé škody menšího rozsahu jsme opravili. Zrekonstruovala se místnost posilovny pro účely Sportovního klubu a nově se vybudoval odvodný kanál pro případ zvednutí hladiny spodních vod. Zde je nutno poděkovat místostarostovi TJ Sokol Jiřímu Liberdovi za jeho bezchybnou práci při opravě podlahy v kinosále, kde se o cca 40 cm zvedly vlivem vlhkosti parkety před jevištěm.

Celkové náklady činily 76 225 Kč. Hodně nám pomohl mimořádný příspěvek 20 000 Kč ze Sokolské župy Moravskoslezské na pomoc při opravách následků povodně.

Uspořádat besedu o sestřeleném americkém letadle (červen 2011)

Při hojně navštívené akci v kinosále, starosta TJ představil knihu p. Stanislava Tofla „Poslední let bombardéru B 17.“

V pátek 3. června proběhla v kinosále Sokolovny zajímavá akce. Více než 70 posluchačů bylo v příjemném prostředí zvědavo na besedu o americkém bombardéru, který koncem srpna 1944 po sestřelení dopadl do katastru obce Metylovice. Organizátoři z řad občanského sdružení Koňské nebe a TJ Sokol Metylovice k ní pozvali velice fundované hosty. Pana Stanislava Tofla z Čeladné a pana Ing. Petra Váňu z Frýdlantu, kteří o pohnutém osudu letadla a jeho deseti členné posádky napsali publikaci „Poslední let amerického bombardéru č.118“. Shrnuli stávající poznatky, které zpracovali především nadšenci z klubu přátel historie Slavičínska. Právě v této oblasti Bílých Karpat proběhla velká letecká bitva, která předurčila tragický let tohoto letadla. V publikaci se objevily nově zjištěné skutečnosti především o smrti parašutisty Irvinga Katze. V knize je popsáno v jakém pořadí osádka opouštěla letadlo, kde dopadli a jaký byl jejich další osud po doskoku, vše doplněno o výpovědí očitých svědků těchto dávných dějů. Toto vše si poslechli přítomní ve vystoupeních obou pánů a Milana Hajduška, který pořadem provázel.

Zvláštní pozornost byla věnována příběhu seržanta Russella Payna, který zemřel krátce po dopadu na palkovské straně Čupku.
Nejvíce sledovanou části však byla problematika samotného dopadu v lokalitě Jedličí, na samé hranici Metylovic se Lhotkou. V diskusi mimo jiné vystoupili 3 žijící pamětníci, kteří popsali situaci těsně po zřícení bombardéru. Subjektivně vzpomínali na tyto okamžiky, který se jim trvale vryly do paměti. Rovněž další diskutující se dočkali alespoň částečných odpovědí na své dotazy čí podněty.

Od této události brzy uplyne 67 let. Tato doba je již velmi daleka tomu, aby se vyšetřilo a zjistilo, jak to přesně a pravdivě bylo. To už nikdo nezjistí. Občané Metylovic však dostali šanci dozvědět se více o události, jež do té doby nikdy nebyla tak souhrnně a uceleně zpracována. Navíc bylo možno si zakoupit výše zmíněnou publikaci, čehož využila skoro polovina návštěvníků akce.
Beseda rovněž připomněla neznámé hrdiny, kteří pro nás pomohli vybojovat svobodu v boji z rozpínajícím se německým fašismem.

Založit oddíl badmintonu (jaro 2011)

V roce 2011 začal při TJ Sokol Metylovice působit nově vzniklý oddíl badmintonu. Sdružuje 8 dospělých a 2 žáky. V rámci přidělených hodin pro badminton jej hrají i další členové TJ Sokol a manželky a přítelkyně členů. Zájem o tento sport je značný.

Jen pro připomenutí, základní vybavení bylo pořízeno na základě grantu z programu Odboru sportu České obce sokolské z prostředků MŠMT. Vzhledem k tomu, že díky malým rozměrům tělocvičny máme jen jeden kurt, nemůžeme se zúčastňovat oficiálních soutěží. Oddíl však pořádá kromě pravidelných tréninků, 2 x ročně celodenní turnaje dvojic a čtyřher. Zúčastňují se jej členové oddílu a další neregistrovaní zájemci o tuto hru. Naposledy se jej zúčastnilo 19 hráčů z naší obce a blízkých vesnic.

Vybudovat sokolskou klubovnu (rok 2010 -2013)

Z bývalé nepoužívané a „vybydlené“ kino promítací místnosti (za balkonem hlediště) se podařilo vybudovat zcela novou a útulnou místnost pro spolkovou činnost. Slouží zároveň i jako zázemí pro oddíly stolního tenisu a badmintonu. Rovněž zde probíhají schůzky občanského sdružení „Koňské nebe“, případně jiné aktivity.

Zpočátku byla demontována torza promítacích zařízení. Byla vybourána příčka, srovnána podlaha, instalováno otopné těleso, dána nová elektroinstalace a osvětlení, vyměněno okno, a vchodové bezpečnostní dveře. Položili jsme nové zátěžové lino a zhotovili dřevěné obložení. Byla zabudována vestavěná skříň, zakoupena malá kuchyňka a lednička. Nainstalovala se teplá voda. Místnost je osazena bezpečnostními zabezpečovacími prvky. Zakoupili jsme, orámovali a pověsili zajímavé velkoformátové fotografie Jarka Červenky z výstavy v muzeu „Metylovice jak je (ne)znáte“. Rovněž byly rekonstruovány obrazy a předměty z dřívější sokolské historie.

Na zakázku jsme nechali zhotovit nové stoly. Specialitou je karetní (tarokový) a šachový hrací stolek. V inventáři máme i mnoho vědomostních, interaktivních a kreativních společenských her, které se těší velké oblibě. Místnost je vybavena počítačem. K zábavě a poučení slouží špičkový projektor a stahovací plátno. V roce 2013 byl do klubovny zaveden internet.

Vše bylo odpracováno členy jednoty svépomoci, s výjimkou odborných elektro prací. Zde nám pomohl p. Miloš Žídek, které nám tyto práce provedl kvalitně a za kamarádskou cenu. Drtivá část nákladů byla hrazena z vlastních zdrojů Tělocvičné jednoty a částečně z dotačních prostředků Sokolské župy Moravskoslezské.

Instalovat do celého objektu Sokolovny nouzové bezpečnostní osvětlení (rok 2012)

V roce 2012 ve spolupráci s Obecním úřadem bylo nákladem cca 30 000 Kč nově nainstalováno nouzové bezpečnostní osvětlení. Jeho hlavním úkolem je umožnit bezpečný odchod návštěvníků z prostoru při výpadku elektrického proudu, což by zejména při velkých společenských akcích (plesy, zábavy, kulturní představení apod.) mohl být rizikový bezpečnostní faktor.

Získat dotaci 4 800 000 Kč na další rekonstrukci objektu Sokolovny (roky 2011 – 2012)

V prosinci roku 2011 podal TJ Sokol žádost na dotaci 24. výzvy Ministerstva životního prostředí z Prioritní osy 2, oblast podpory 2.1. Zlepšení kvality ovzduší, konkrétně na pořízení nízko emisního spalovacího zdroje a snížení energetické spotřeby v budově TJ Sokol Metylovice.

Jde o výměnu stávajících litinových kotlů na koks a uhlí za plynové kotle, výměnu všech oken a venkovních dveří a zateplení celého pláště budovy. Výměna tuhých paliv za vytápění plynem, by měla pomoci v řešení kritické situace znečištění ovzduší lokálními topeništi v zimních měsících v naši vesnici. Velmi významné je i výrazné snížení nákladů na vytápění, až o 2/3.

Byla vypracována projektová dokumentace pro zhotovitele stavby a energetický audit. Rozpočet nám zdarma zpracoval Ing. Lumír Hajdušek. Ten se pohybuje ve výší 6 085 000 Kč. Ze dvou možností profinancování jsme zvolili formát „de minimis“, který nám dává šanci dostat zpět částku ve výší 200 000 Euro, tedy cca 4 800 000 Kč.

Celkové náklady se jistě sníží při výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

Koncem září 2012 nám byl grant potvrzen MŽP a nic podstatného nestojí cestě v jeho realizaci. Termín ukončení – podzim 2013.

2013

 • Byla provedena rekonstrukci Sokolovny, konkrétně pořízení nízko emisního spalovacího zdroje a snížení energetické spotřeby v budově TJ Sokol Metylovice z ekologického grantu Státního fondu životního prostředí v hodnotě 5 500 000 Kč.
 • Souběžně byl získán grant na výměnu podlahy, nové obložení a výměnu osvětlení v rozsahu cca 1 400 000 Kč.
 • Navíc byly provedeny další práce – vybudování bočního vchodu do tělocvičny, nové hromosvody, úpravy před kinosálem, zhotovení vzduchotechniky v objektu, opravy jeviště, obnova sociálního zařízení a WC, apod. v hodnotě cca 600 000 Kč.
 • A mužstvo mužů hraje Okresní soutěž 1.třídy

2014

 • Hned od počátku roku pokračoval běžný provoz v Sokolovně. Ta je bohatě vytížená. Cvičenci si novou tělocvičnu pochvalují.
 • Ještě bude třeba vyřešit problémy s akustikou a zkvalitnit sociální zařízení.
 • Byly zakoupeny zbývající 2 pozemky pod budovou Sokolovny, které měli ve vlastnictví manželé Sulírovi z Metylovic a Sportovní klub Metylovice. Tato nevyřešená událost se táhla již skoro padesát let a se změnou legislativy bylo nutno využit příhodné doby k ukončení tohoto nenormálního stavu.
 • Plynárenská společnost RWE GAS Net s.r.o., Ústí nad Labem proto požádala o zřízení úplatnéh věcného břemena pro plynárenské zařízení (vstup, vjezd, opravy, provozováni plynárenského zařízení. Úplata za zřízení věcného břemene za 18 metrů plynovodní přípojky činí 700 Kč.
 • Družstvo TJ Sokol se v Staříči zúčastnilo premiérového přeboru Moravskoslezské sokolské župy v pétanque. B mužstvo (Stanislav Včelka, Tomáš Vítek) skončilo na skvělém 3.místě, A mužstvo (Milan Hajdušek, Jiří Páleníček) se umístilo na 6.místě. Celkem se zúčastnilo 12 družstev.
 • Oddíl stolního tenisu měl v sezoně 2013/2014 měl přihlášený v Okresních soutěžích 3 družstva pod názvem Sokol Metylovice/Lhotka A,B,C. Šlo o výpomoc TJ Sokol Lhotka, kde se řeší kritický nedostatek hráčů a dostatečná vytíženost našeho kádru.
 • Brigádnickou výpomoci a dary jsme zakoupili za cca 14 000 Kč Donic robota na stolní tenis. Je digitálně naprogramován na mnoho předvolených variant. (rychlost, backhand, forhend, hra do rohů, apod.) Hlava na druhé straně stolu vystřeluje míčky ze zásobníků. Hráč je vrací zpět, kde je zachycuje velká sítě za robotem a z ní se opět plní zásobník míčků. Velmi oblíbené a dynamické zpestření tréninku.
 • Jedním z naších plnohodnotných hráčů v ping pongu je i postižený Adam Kožuch, který u nás hraje za C družstvo na vozíku. Zúčastňuje se také vyšších  soutěží  hendikepovaných. Trénuje jej Roland Krmaschek z Frýdku, bývalý reprezentant Československa a hráč 1. Bundesligy. V obou soutěžích je úspěšný.
 • TJ Sokol se dohodl s Obecním úřadem Metylovice na dlouhodobém pronajmu Sokolovny na dobu 20 let s účinnosti od 1.1.2015
 • TJ Sokol má k 31.12. 2014 – 46 členů, z toho 7 dětí a mládež.

2015

 • Členské známky jsou ČOS navýšeny na 500 Kč pro dospělé, 100 Kč děti a mládež, 100 Kč sympatizanti.
 • Oddíl stolního tenisu (3 družstva) stále vystupuje v Okresních soutěžích pod názvem TJ Sokol Metylovice/Lhotka.
 • Aktivně jsme se zúčastnili na fotbalovém hřišti  1. ročníku Gulášfestu ve vaření kotlíkového guláše na otevřeném ohni. Roli šéfkuchaře převzal za nemocného, opravdového šéfkuchaře Mariána Ledvoně, student  Jarek Vrba. Účast 6 družstev, v první trojici jsme se neumístili, ale guláš se nám povedl.
 • V rámci stejných Obecních slavností jsme skončili třetí v soutěži netradičních recesistických disciplín. Měli jsme na víc.
 • Za velkého zájmu návštěvníků (skoro plný kinosál) uskutečnila přednáška Mgr. Jaroslava Vrby  „Něco o astrologii“. Výborně připravený audiovizuální program natolik zaujal posluchače, že v diskusi položili více než 20 dotazů.
 • Podzimní přednášku Radka Zlého „Na kole po Maroku“ jsme zrušili těsně před akcí, neboť Radek měl nepříjemný úraz. Na podzim 2016 jistě dostane novou šanci.
 • Stále se nedaří založit divadlo. Naposledy hráli místní ochotníci v roce 1962 (Lucernu od Al. Jiráska). Vše vázne na režisérovi, z místních zdrojů se těžko hledá.
 • Rekonstrukce sociálních zařízení u kinosálu. – odložena nejdříve na rok 2016. Sociální zařízení  se nacházejí s nedobrém stavu (nikoliv však v kritickém či havarijním) a zasluhovaly by rekonstrukci. Rovněž by se vyřešil přístup handicapovaných na WC. Architekt Petr Bezecný zpracoval projekt. Náklady jsou ve výší 250 – 400 tisíc korun. I když by nám pravděpodobně pomohla obec, naše finanční možnosti zatím naprosto nedostačující. Budeme spolu s obcí Metylovice, zkoušet získat prostředky pomocí dotací, grantů apod.
 • Tělocvičná jednota měla k 31.12.2015 – 49 členů, z toho 37 dospělých a 12 členů mladších 18 let.

2016

 • 13.3.2016 se uskutečnila Valná hromada TJ. Pro další nadcházející 3 leté volební období zvolila
 • starostu   – br. Milan Hajdušek
 • místostarostu – br. Jiří Liberdu
 •  jednatele – br. Aleš Bílek
 • hospodáře – br. Vlastislav Foldyna
 • členy výboru – br. René Schmidt, br. Pavel Navrátil, br. Jaroslav Vrba,
 • za odbor všestrannosti – br. Jaroslav Beran
 •  členka pověřená kontrolou činnosti – sestra Taťána Liberdová
 • Do sezony 2016/2017 vystupují 3 družstva stolního tenisu opět pod názvem TJ Sokol   Metylovice. Již několik let je naším  bezkonkurenčně nejlepším hráčem Tomáš Šigut s více než 90% úspěšnosti v mistrovských utkáních.      ¨
 • Tak jako každoročně se konaly ve stolním tenisu 2 turnaje dvojic (Velikonoční a Vánoční) Díky sponzorům se daří obstarat hodnotné ceny. Účast bývá cca 30- 36 hráčů, což je kapacitně na samé hranici možnosti. U hráčů jsou velmi oblíbeny a nové dvojice se do turnaje dostávají jen velmi obtížně.
 • Naprosto stejná situace je na dvou velmi podobných turnajích v badmintonu. Tam hrají navíc soutěž jednotlivců. Celková účast je cca 20 hráčů, což je dáno tím, že se hraje jen na jednom kurtu. Badminton je atraktivní sport, počty členů vzrůstají, především o mladé sportovce.
 • V prosinci byl založen Šachový oddíl při TJ Sokol.  Prioritně je pro děti, s tím, že mládež může hrát v soutěžích s dospělými. Dospělí jsou taky vítáni. Od podzimu 2017 se chceme zúčastnit již v okresní soutěži Českého šachového svazu. Předsedou oddílu a trenérem je Petr Vysoglad, aktivní hráč šachu. Oddíl byl vybaven pěti oficiálnímu soutěžními sadami šachů a patero šachovými hodinami. Hrací místo na tréninky a zápasy je klubovna TJ Sokol.
 • Probíhá další pokus založit divadlo. Snad to dopadne nadějně.
 • Na sám konec roku se povedlo získat skoro 47 000 Kč (dotace + spoluúčast) za zakoupení divadelní ovládacího pultu s příslušenstvím. Ten by měl umožnit hrát kvalitní divadlo z hlediska osvětlovacího. Po instalaci bude bezplatně sloužit všem uživatelům jeviště (obec, škola, spolky  apod.)
 • Tento rok jsme si vydělali a dostali přes 100 000 Kč (¨vlastní činnost, dary, dotace OÚ Metylovice, dotace MŠMT přes Moravskoslezskou župu sokolskou). Naše spoluúčast je však cca skoro 50%.  Ve hře je dotace na 36 000 Kč přes MŠMT na mládež. Velmi děkujeme jednotlivcům, obci Metylovice, sokolům z Moravskoslezské župy.
 • Státu neděkujeme ani náhodou, ten na malý vesnický sport kašle.


Kontakt
TJ Sokol Metylovice
Adresa: Metylovice 111, PSČ: 739 49
E-mail: sokol.metylovice@gmail.com
IČO: 683 34 630
Odpovědná osoba: Pavel Navrátil, starosta TJ Sokol Metylovice
Spojte se s námi
TOPlist